Dokumenty Právní předpisy

Právní předpisy

31. 12. 2019 v částce č. 153 vyšly pro včelařství důležité dvě novely zákonů a to zákona veterinárního a zákona rostlinolékařského.

Veterinární zákon v ustanoveních týkajících se včelařství doplnil v pojmech, co se rozumí včelstvem a včelím dílem. Upřesnil též definici prohlížitele a doplnil pro ně i doklad - průkaz prohlížitele včetně vzoru tohoto průkazu, jímž se budou prokazovat.

Rostlinolékařský zákon doznal několika změn v „našem“ § 51. V tomto ustanovení bylo upřesněno, pro koho platí oznamovací povinnost – vlastník nebo uživatel. Byl zmenšen okruh stanovišť včelstev chovatelů včel, jimž se oznamuje plánované provedení aplikace přípravků pro včely nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných. Původně byla oznamovací povinnost profesionálních uživatelů v návrhu úplně zrušena. Na zásah Českého svazu včelařů se do zákona vrátila, avšak s ohledem na velkou administrativní zátěž zemědělců se zmenšil okruh chovatelů, kterým se bude ošetření hlásit. Jediná povinnost chovatele, která v zákoně byla, tj. povinnost hlásit každoročně k 1.9. počet včelstev a umístění stanovišť jakož i další předepsané údaje, byla v tomto zákoně zrušena. Důvodem je, že tuto povinnost obsahuje již plemenářský zákon a příslušný prováděcí předpis, a tak se toto ustanovení stalo nadbytečným.

Změna vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty

Zákon 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Komentář

Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení
a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Důležité změny v právních předpisech, které se týkají uvádění medu, mateří kašičky a včelího vosku na trh

Novelou veterinárního zákona (zákon č. 302/2017 Sb. ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony) došlo k těmto změnám v § 27a, který se týká prodeje malých množství vlastních produktů z prvovýroby. 

Příspěvky ze Svépomocného fondu ČSV již nejsou od daně osvobozené

   Na základě změny zákona o daních z příjmů pro r. 2014 vzhledem ke změně § 4 odst. 1 písm. k) požádal Český svaz včelařů, z.s. o vysvětlení a stanovisko Ministerstvo zemědělství ČR, zda skutečně a z jakého důvodu došlo k této pro naše členy závažné změně.
   Jsme spolek – Český svaz včelařů, z.s. a máme 1 200 pobočných spolků (základní a okresní organizace). Od r. 1970 svaz tvoří pro případy škod na včelařském majetku (živel, krádeže, vandalismus) svépomocný fond, ze kterého postiženým včelařům poskytuje příspěvek, aby zas mohli začít včelařit, pořídit nová včelařská zařízení a pomůcky. Je to taková malá náplast na škody, které utrpěli. Do r. 2013 byly tyto příjmy členů podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. osvobozeny (příspěvky z prostředků občanských sdružení). Zdanitelným příjmem byly vždy jen příspěvky včelařů, zemědělských podnikatelů.
   Nyní od 1.1.2014 se toto ustanovení změnilo tak, že jsou osvobozeny příspěvky z prostředků spolku, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem nebo osobou blízkou tomuto poplatníkovi.
   Dotaz zněl: Znamená to tedy, že se tak tyto příspěvky pro naše drobné včelaře stávají zdanitelným příjmem?
   Prosím o vyjádření a vysvětlení, proč se toto ustanovení změnilo v neprospěch malovčelařů?
Nové stanovisko GFŘ (Generální finanční ředitelství). Tento dokument opravuje původní stanovisko vydané GFŘ.
 
 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky.

Vyhláška č. 299/2003 Sb. o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

 

Změna vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Dne 6. března 2013 vyšla vyhláška č. 64/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Změny jsou účinné od 1. 4. 2013. Chovatelů včel se týká doplnění ustanovení § 82  písm. e), ve kterém se oproti dosavadnímu znění kromě evidence umístění každého stanoviště včelstev k 1.9. kalendářního roku, názvu a číselného kódu katastrálního území, případně adresy, pokud je známa, požaduje též parcelní číslo a typ parcely. Odpovídajícím způsobem pak byla změněna - doplněna i příloha č. 15 bod b) – tabulka „Počet včelstev a umístění stanovišť“. Možnost zadávání čísla parcely, kde je stanoviště včelstev umístěno, do hlášení přidalo již v loňském roce Ministerstvo zemědělství ČR pro umožnění přesnější lokalizace jednotlivých stanovišť včelstev při vymezení ochranných pásem při provádění postřiků na ochranu rostlin.

Příloha 15

 

Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat, jeho ochraně, přemísťování a přepravě

Dopis ústředního ředitele SVS

K problematice umisťování včelařských staveb v přírodě

Členové Českého svazu včelařů mají velké problémy s umísťováním včelařských staveb v nezastavěných územích. Proto přinášíme vysvětlující společné stanovisko dvou ministerstev – zemědělství a pro místní rozvoj.

Stanovisko

Veterinární zákon

Novela veterinárního zákona - přemístění včelstev mimo kraj i nadále podléhá veterinárnímu osvědčení

 

Datové schránky - povinnost, či jen možnost pro občanská sdružení?

Zřízení datových schránek je frekventovaným tématem – a to i z důvodů nejasností, které jsou s výkladem příslušného zákona spojeny. Proto poskytujeme toto vysvětlení.

 

Předpisy o léčivech a léčivých přípravcích při poskytování veterinární péče

Níže přinášíme obecně závazné právní předpisy týkající se léčiv a léčivých přípravků v oblasti veterinární péče.

Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění zákonů č. 124/2008 Sb., č. 296/2008 Sb., č. 141/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 75/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 50/2013 Sb. a č. 70/2013 Sb.

Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků byla změněna vyhláškou č. 255/2013 Sb.
Vyhláška stanoví podmínky pro poskytování údajů a dokumentace k žádostem o registraci léčivých přípravků tak, aby úprava navazovala na úpravu stanovenou zákonem o léčivech.

Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky byla změněna vyhláškou č. 254/2013 Sb.
Vyhláška je o nakládání s veterinárními léčivy. Cílem vyhlášky je aktualizace pravidel správné lékárenské praxe, stanovení bližších podmínek provozu lékáren a podmínek pro zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče. Novinky navazují na nedávné změny v zákoně o léčivech.

Vyhláška č. 344/2008 Sb. o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče ve znění vyhlášky č. 143/2011 Sb.

 

Správní poplatek za ověření podpisů nebo listin pro potřeby Z. S.

Na základě mnohých dotazů našich funkcionářů, zda platit nebo neplatit správní poplatek za ověření listin nebo podpisů, přinášíme následující informaci.

Informace o správním poplatku za ověření podpisů a listin

 

Malé množství medu pro prodej 'ze dvorka' za rok

Odpověď na otázku ohledně malého množství medu je známa. Přinesla ji dlouho očekávaná vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství (ES). Vyhláška vyšla 14. listopadu 2007.
 

 

Limit osvobození od daně z příjmů zájmových včelařů se od 1. 1. 2014 zvyšuje
 
U příležitostných příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů se od r. 2014 zvedl limit osvobození u zemědělské výroby nebo pronájmu na maximálně 30 000 korun ročně, obdobně byl zvýšen limit z hlediska od daně maximální počet včelstev u příjmů z chovu včel z dosavadních 40 na 60. Příjem na jedno včelstvo je stanoven jako dosud stejnou částkou 500 korun.
 
Konkrétně příslušná ustanovení platného zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (ZDP) zní:
§ 10  
(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem,
(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny
a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo,
   Tato změna byla schválena již v souvislosti se zákonem č. 458/2011 Sb. o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. Zákon byl v průběhu let 2012-2013 několikrát měněn. V současné době je předmětem diskusí, zda finanční správa takový gigantický úkol, jakým je zřízení jednoho inkasního místa pro odvody a daně, vůbec zvládne.
   Výše uvedená změna se dostala do novely zákona o daních z příjmů pro rok 2014.
   Ovšem je třeba si uvědomit, že letos se ještě bude podávat daňové přiznání za r. 2013 podle znění ZDP k 31. 12. 2013, tj. že se bude počítat s úhrnem příjmů ze zemědělské výroby prováděné nepodnikatelem do 20 000 Kč včetně, přičemž počet včelstev nepřesáhne 40. Paušální částka příjmů na jedno včelstvo 500 Kč se nemění.
 
9.1.2014
 
Mgr. Jarmila Machová
 
 
 
Podmínky staveb a zařízení pro včelařské účely

Zeptali jsme se na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky na to, jak je v souvislosti s novým zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nahlíženo na povolování a umísťování včelařských staveb a zařízení.

 
Likvidace rojů hasiči

Na základě množství dotazů – ať již našich členů nebo dalších občanů, kteří si nevědí rady s rojem na své zahradě – požádali jsme o odpověď na nejčastěji položené otázky příslušného pracovníka Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v Praze.

 
Informace o integrovaném registru zvířat

Ministerstvo zemědělství České republiky připravilo základní informace o integrovaném registru zvířat, jehož součástí jsou i skupinově evidovaná hospodářská zvířata (v našem případě včely). Informace zveřejnilo na svých webových stránkách.

 
Stanovisko ministerstva zemědělství ke zdanění

V souvislosti s nejednotnými stanovisky Ministerstva financí České republiky ke zdaňování dotací vyplacených podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. jsme požádali o pomoc legislativní a právní odbor Ministerstva zemědělství ČR. Máme za to, že níže uvedený výklad, jenž byl konzultován s Ing. Josefem Hladkým, vedoucím oddělení 152 - Legislativa daně z příjmů fyzických osob Ministerstva financí ČR, je tím konečným akceptovatelným stanoviskem pro příjemce uvedené dotace. Děkujeme za pomoc JUDr. Jindřichu Urfusovi, řediteli odboru legislativního a právního Ministerstva zemědělství ČR.

 
K problematice provozu kočovných vozů

Čtenáři Včelařství, kteří kočují se svými včelstvy, se dotazují, zda se změny v legislativě z poslední doby nedotýkají také provozu kočovných vozů. O výklad požádala redakce Ministerstvo dopravy České republiky.

 
Zákon o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. v platném znění a vyhláška č. 16/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.
 
K zakládání skupin výrobců

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydal a na webových stránkách zveřejnil metodické pokyny a formuláře žádostí, stejně jako příručku pro žadatele o dotaci.
Přílohou je rovněž seznam subjektů zařazených do programu v roce 2005 (44 družstev, společností s ručením omezeným a akciových společností). Včelařskou skupinu výrobců jsme zde zatím nenašli.


Formuláře a další podrobné informace a instrukce najdete touto cestou:
1) www.szif.cz,
2) vpravo nahoře klikněte na heslo HRDP,
3) vpravo v oranžové záložce klikněte na heslo Zakládání skupin výrobců,
4) vpravo dole v bílé části záložky najdete heslo Soubory ke stažení,
5) v bílém poli pod ním si vyberte soubor, který potřebujete a na něj klikněte.
 
Včelaři se dočkali zvýšení výdajového paušálu

Včelaři se dočkali zvýšení výdajového paušálu pro příjmy ze zemědělské výroby – a to z 50 na 80 %.

 
Ochrana osobních údajů členů a funkcionářů ČSV

   Protože se množí požadavky našich členů na sdělení kontaktů na funkcionáře ústředních orgánů svazu a  na funkcionáře našich organizačních složek, požádali jsme Úřad pro ochranu osobních údajů o vyjádření k dané problematice z hlediska rozsahu udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů našich členů.
   Přinášíme dotaz ČSV včetně přílohy (tj. komentáře k zákonu o ochraně osobních údajů a formuláře k vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů člena – otištěno v příloze Včelařství č. 8/2000)  a odpověď JUDr. Václava Bartíka, ředitele odboru legislativního a právního Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
   Dotaz i odpověď vzalo na vědomí předsednictvo ÚV ČSV na svém jednání dne 20. 12. 2005. V oběžníku ČSV č. 3/2005 jsme si dovolili nabídnout našim okresním výborům příležitost využívat e-mailovou adresu v doméně www.vcelarstvi.cz ve tvaru okres@vcelarstvi.cz. Využitím těchto adres bude možné oslovit jednotlivé okresní výbory Českého svazu včelařů, aniž by bylo nutné znát konkrétní osobní údaje příslušného funkcionáře OV.

 
Vyhláška č. 327/2012 Sb.
 
S účinností od 1.11.2012 vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška Ministerstva
zemědělství o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Tato vyhláška zrušila
dosavadní vyhlášku č. 327/2004 Sb. a její novelu č. 33/2012 Sb.

 

Daně

Sekretariát ÚV ČSV je zaplaven dotazy včelařů, tázajících se na postup při zdaňování své činnosti. Nejvíce je zajímá to, zda zákonem zmiňovaný počet včelstev do čtyřiceti je osvobozen od daně. Přinášíme odpověď Ministerstva financí České republiky.

 
Možnost účtovat v jednoduchém účetnictví zůstává zachována

Okresní výbory a základní organizace Českého svazu včelařů mohou nadále účtovat v jednoduchém účetnictví. To je jistě pro příslušné funkcionáře pozitivní informace. Nynější legislativní úprava však přece jen stanovuje určitou podmínku. Proto doporučujeme podrobně prostudovat podrobný výklad úpravy.