Mládež

Mládež

Založení včelařského kroužku

Český svaz včelařů podporuje omlazení členské základny. Je to jedna z cest pro zlepšení jejího stavu. V České republice máme jeden z nejlépe propracovaných systémů práce s mládeží, což dokazuje stále se zvyšující počet včelařských kroužků mládeže. V současné době je v evidenci ČSV 133 činných VKM, ve kterých pracuje 1 147 dětí.

Založení včelařského kroužku není nic těžkého. Níže naleznete veškeré informace, týkající se založení včelařského kroužku mládeže. V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na Andreu Zikovou (zikova@vcelarstvi.cz).

 

Vedoucí kroužku – kdo jím může být?

 • zkušený včelař – včelařka
 • vedoucí kroužku musí být osoba zletilábezúhonná (s čistým trestním rejstříkem) a s dostatečnou odbornou praxí v oboru včelařství. V případě, že vedoucí kroužku sám nesplňuje podmínku minimálně tříleté praxe, spolupracuje se zkušeným chovatelem včel.
 • musí být schopen komunikovat s dětmi
 • musí být dobrým organizátorem
 • je ochotný se v oboru dále vzdělávat
 * Doporučujeme, aby vedoucím kroužku byl vždy člen ČSV. Vyplývá z toho řada výhod, např. možnost registrace do Modulu VKM v CIS.
 

Kdo může být zřizovatelem včelařského kroužku mládeže?

 • základní nebo okresní organizace Českého svazu včelařů
 • základní nebo střední škola
 • domy dětí a mládeže
 • obecně prospěšné společnosti
 • jiné neziskovky
Při zakládání kroužku doporučujeme spolupracovat se základní organizací svazu. Jde nejen o odbornou pomoc, ale i o skutečnost, že včelaření podléhá zákonu o veterinární péči. Pokud si zvolíte za zřizovatele jinou organizaci než ČSV, je také možné přihlásit včelařský kroužek za člena Českého svazu včelařů. V tomto případě budou členové VKM pojištění, s nárokem na časopis Včelařství a mnoho dalších výhod.
 

Kde a jak získat mladé adepty včelařství?

 • ve školách
 • v přírodovědných kroužcích
 • mezi ochránci přírody
 • náborem pro zájmové kroužky DDM
 • účastí v místních, regionálních a celostátních soutěžích
 • pořádáním přednášek a besed
 • prohlídkami včelnic
 • ochutnávkami medu a potravin včelí produkty obsahující
 • zkouškami dovedností – např. výrobou svíček ze včelího vosku, značením trubců, atd.
 

Informace pro vedoucí

Podmínky, které musí splnit vedoucí VKM pokud žádá o dotaci podle nařízení vlády č. 53/2023 Sb. v platném znění.

Kroky:

 1. Evidenční list VKM (originál) zaslat v přechodném dotačním období do 31. října 2023 na SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky
 2. Do 15. května 2024 přechodného dotačního období zaslat „Požadavek na zajištění vzdělávací akce pro VKM“ + jmenný seznam členů + doklad podle čl. I odst. 3 Směrnice na adresu SOUV – VVC, o.p.s.
 3. Do 15. července 2024 přechodného dotačního období zaslat potvrzenou dohodu, kterou obdržíte po zaslání „Požadavku na zajištění“ + prezenční listiny + soupisku konaných schůzek na adresu SOUV–VVC, o.p.s.

Prezenční listina:

 1. Na každé listině musí být dva podpisy nejméně 5 členů VKM (na začátku a na konci schůzky).
 2. Pokud se členové kroužku teprve učí psát, lze prezenční listinu předepsat a děti se jen podepisují.
 3. K vyplacení dotace je třeba nejméně 20 hodin, prezenční listiny mohou být odevzdány samozřejmě i na víc než minimální stanovený počet hodin.
 4. 1 hodina = 60 minut, přestávky se do této doby nezapočítávají (poskytovatel dotace neakceptuje vyučovací hodinu, tj. 45 minut.
 5. Témata přednášek musí být přesně podle přílohy č. 1 písmene B, NV č. 53/2023
 6. Jako témata přednášek se neuznávají přípravy na soutěže, akce neziskového sektoru, schůze ZO ČSV, přátelská posezení, opékání špekáčků, apod.
 7. Na prezenční listině musí být přesná adresa místa, na kterém se schůzka konala.

Podpora VKM

 
Kroužek má nárok na finanční podporu ČSV podle směrnice „Podpora včelařských kroužků mládeže“.  Včelařskému kroužku mládeže (VKM), jehož jediným zřizovatelem je organizační jednotka ČSV, z.s.,může být udělena finanční podpora na nákup včelařských pomůcek trvalejšího rázu a úlů, pokud není dále stanoveno jinak. Jedná se zejména o všechny druhy prodávaných úlů, rojáky, oplodňáčky, kleště, kuřák, rukavice a podobně. Podpora se neposkytuje na nákup mezistěn, včelstev, cukru, barvy na matky, drobné včelařské nářadí, uteplívky apod.

 

Podpora je udělována takto:

 • při vzniku kroužku 1000 Kč
 • po roce aktivní činnosti kroužku další 4 000 Kč
 • po pěti letech nepřetržité činnosti může být VKM přiznána další podpora do výše 5 000 Kč na obnovu včelařského zařízení za obdobných podmínek uvedených viz. výše
 • O finanční podporu žádá zřizovatel VKM sekretariát ČSV. Žádost o podporu musí doporučit příslušná OO ČSV, případně odborná komise. Na základě předložených dokladů o koupi (originál nebo ověřená kopie účetního dokladu a doklad o zaplacení) obdrží zřizovatel VKM na svůj bankovní účet příslušnou částku. Zakoupené včelařské pomůcky musí být zřizovatelem řádně zaevidovány a předány k užívání VKM.
 • Pokud VKM bude do 2 let ode dne, kdy mu byla poskytnuta podpora, vyřazen z evidence VKM ČSV, převede zřizovatel tohoto VKM včelařské pomůcky nakoupené za tuto podporu do majetku místně příslušné okresní organizace ČSV.

 Co nabízí ČSV vedoucím?

 • pravidelné vzdělávací semináře v SOUV Nasavrky
 • materiály, které mohou využít pro činnost VKM
 • možnost účastnit se mnoha soutěží a akcí, které ČSV pro mládež organizuje

Odpovědnost a povinnosti vedoucího VKM

 • Vedoucí kroužku odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví členů VKM při praktické včelařské činnosti i dalších aktivitách spojených s činností kroužku, zejména při soutěžích, setkáních a cestách s nimi spojených.
 • Vedoucí kroužku je povinen vést seznam členů, pravidelně školit a seznamovat členy VKM s pravidly bezpečností a ochrany zdraví při práci se včelami.
 • Školení (semináře) vedoucích VKM organizuje ČSV prostřednictvím komise pro práci s mládeží a vedoucí VKM je povinen se školení účastnit. Součástí školení jsou kromě odborných a didaktických témat a poskytování vzdělávacích materiálů připravených komisí, též informace s činností kroužků související, např. obecně závazné právní předpisy pro práci s dětmi, cestovné, pojistné, bezpečnost a ochrana zdraví při práci se včelami apod.

Administrativní povinnosti při vedení kroužku

 • Včelařský kroužek mládeže (dále jen VKM) je kolektivním členem ČSV a jeho členové mají všechna práva člena svazu bez povinnosti platit členské příspěvky
 • Členové kroužku jsou zahrnuti do pojištění členů ČSV uzavřeného s Českou pojišťovnou, proto je zapotřebí přikládat k evidenčnímu listu jmenný seznam dětí.
 • V období od 1. září - 15. října provede vedoucí VKM každoroční obnovu evidenčního listu, ke kterému připojí pouze jmenný seznam dětí. Pokud je kroužek založen během roku (např. v březnu), je vedoucí povinen v období září – 15. říjen znovu zaslat na sekretariát evidenční list (obnovu) a činit tak každoročně ve výše uvedeném období. Neproběhne-li obnova činnosti kroužku, tj. neobdrží-li sekretariát do 30. 11. aktualizovaný evidenční list VKM, je z evidence VKM vymazán a je veden pouze v členské evidenci ČSV bez nároku na podporu.
 • Podmínkou členství ve VKM je věk odpovídající základní a středoškolské docházce. Žadatel podává přihlášku na předepsaném formuláři, který si vedoucí ponechá ve své evidenci. Přihláška musí vždy obsahovat souhlasné vyjádření rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte nebo mladistvého včetně prohlášení, že si nejsou vědomi zdravotní nezpůsobilosti přihlašujícího se člena, zejména pokud jde o alergii na včelí jed.
 • VKM musí mít nejméně 3 členy, kroužek nemá právní subjektivitu.
 • Je nezbytné, aby byly dodrženy předpisy a pravidla pro členskou evidenci, hospodaření a chov včel stanovené státem a ČSV. Při plnění těchto povinností je vždy nápomocen výbor základní organizace. Kroužek nemusí být vlastníkem obhospodařovaných včelstev.
 • Vedoucí každou schůzku zaznamená na Prezenční listinu.
 

Pojištění vedoucích včelařských kroužků