Změny veterinárního a rostlinolékařského zákona na přelomu roku 2019/2020

7. 1. 2020

31. 12. 2019 v částce č. 153 vyšly pro včelařství důležité dvě novely zákonů a to zákona veterinárního a zákona rostlinolékařského.

Veterinární zákon v ustanoveních týkajících se včelařství doplnil v pojmech, co se rozumí včelstvem a včelím dílem. Upřesnil též definici prohlížitele a doplnil pro ně i doklad - průkaz prohlížitele včetně vzoru tohoto průkazu, jímž se budou prokazovat.

Rostlinolékařský zákon doznal několika změn v „našem“ § 51. V tomto ustanovení bylo upřesněno, pro koho platí oznamovací povinnost – vlastník nebo uživatel. Byl zmenšen okruh stanovišť včelstev chovatelů včel, jimž se oznamuje plánované provedení aplikace přípravků pro včely nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných. Původně byla oznamovací povinnost profesionálních uživatelů v návrhu úplně zrušena. Na zásah Českého svazu včelařů se do zákona vrátila, avšak s ohledem na velkou administrativní zátěž zemědělců se zmenšil okruh chovatelů, kterým se bude ošetření hlásit. Jediná povinnost chovatele, která v zákoně byla, tj. povinnost hlásit každoročně k 1.9. počet včelstev a umístění stanovišť jakož i další předepsané údaje, byla v tomto zákoně zrušena. Důvodem je, že tuto povinnost obsahuje již plemenářský zákon a příslušný prováděcí předpis, a tak se toto ustanovení stalo nadbytečným.

Níže je uvedeno aktuální znění novel v částech týkajících se včelařství. Změny jsou vyznačeny tučně, vypuštěné pasáže jsou přeškrtnuty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veterinární zákon

 

Zákon č. 368/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 14. 12. 2019 změnil některá ustanovení, která se přímo týkají včelařství takto:

 

§ 3

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

ll) včelstvem společenství včel, které obsedá včelí dílo,

mm) včelím dílem voskové plásty vystavěné včelími dělnicemi, a to i mimo rámky; součástí včelího díla je včelí plod ve všech vývojových stadiích a glycidové a pylové zásoby.

§ 64c

Prohlížitel včelstev

(1) Chovatel včelstev je v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu oprávněn zajistit v ochranném pásmu stanoveném v mimořádném veterinárním opatření rozebrání včelího díla proškolenou osobou k prohlídce včelstev s rozebráním včelího díla (dále jen 'prohlížitel včelstev').

(2) Prohlížitel včelstev je povinen provádět prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vést záznamy o

datu, době a výsledku prohlídky včelstev, registračním čísle chovatele včelstev, registračním čísle stanoviště včelstev, počtu včelstev na stanovišti včelstev, počtu a identifikačním čísle vzorku, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 3 let a na požádání je poskytnout úřednímu veterinárnímu lékaři.

(3) Prohlížitelem včelstev může být fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, která také prohlížitelům včelstev vydává osvědčení, vede seznam těchto osob a předává jej Ústřední veterinární správě; Ústřední veterinární správa seznam těchto osob zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy. Zjistí-li krajská veterinární správa při výkonu státního veterinárního dozoru, že prohlížitel včelstev porušil povinnosti stanovené tímto zákonem, osvědčení tomuto prohlížiteli včelstev pozastaví, případně odejme. Před opětovným zahájením činnosti je prohlížitel včelstev, jemuž bylo osvědčení pozastaveno, povinen podrobit se zkoušce k ověření znalostí prohlížitele včelstev. Vysoká škola uvedená ve větě druhé vydává prohlížitelům včelstev také průkaz prohlížitele včelstev; v případě odnětí osvědčení krajská veterinární správa těmto osobám odejme i průkaz prohlížitele včelstev.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,

b) obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a průkazu prohlížitele včelstev a vedení seznamu prohlížitelů včelstev,

c) vzor průkazu prohlížitele včelstev.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rostlinolékařský zákon

 

Zákon č. 369/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 14. 12. 2019 změnil některá ustanovení, která se přímo týkají včelařství takto:

 

§ 51

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů

a dalších necílových organismů při používání přípravků

 

(1) Profesionální uživatel nesmí ve venkovním prostředí aplikovat přípravky označené jako

a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nepostupuje v souladu s odstavcem 2. 'toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné' VYJMUTO* (viz poznámka po čarou). Pokud je aplikace přípravku prováděna profesionálním uživatelem na pozemcích, které nevlastní ani jiným způsobem neužívá, oznamovací povinnost podle odstavce 2 má vlastník nebo uživatel tohoto pozemku.

 

(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 profesionální uživatel je povinen zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 2 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku.

 

(3) Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným prostředkem, hnojivem nebo pomocnou látkou, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku zvlášť nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem; to neplatí, je-li taková směs výslovně uvedena na etiketě přípravku, není přitom označena jako zvláště nebezpečná pro včely a není-li na etiketě uvedeno, že Ústav směs neposoudil.

 

(4) Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo pomocné prostředky, které nejsou podle rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvlášť nebezpečné pro včely, hnojiva nebo pomocné látky, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem; to neplatí, je-li taková směs výslovně uvedena na etiketě přípravku, není přitom označena jako nebezpečná pro včely a není-li na etiketě uvedeno, že Ústav směs neposoudil.

 

(5) 'Chovatel včel je povinen oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k umístění stanovišť včelstev.' VYJMUTO*

 

(5) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel honitby nebo osoba, jíž přísluší výkon rybářského práva, že došlo k úhynu zvěře nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa v součinnosti s Ústavem provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel nebo uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též Ústavu a chovatelům včel, popřípadě uživateli honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené.

 

(6) Ustanovením odstavce 5 nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na náhradu škody podle obecných právních předpisů.

 

(7) Prováděcí právní předpis stanoví

a) další případy a okolnosti, kdy je nutná ochrana včel podle odstavce 1 písm. a),

b) náležitosti oznámení podle odstavce 1 písm. b),

c) podrobnosti k ochraně včel, zvěře a některých dalších necílových organismů při použití přípravků.

 

 

Mgr. Jarmila Machová

--------------------------------------------------------------------------

VYJMUTO* = staré znění, které bylo vyjmuto nebo nahrazeno a již neplatí