Změna vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty

14. 3. 2019

Dne 5. 3. 2019 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 65/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela se dotkla i včelích produktů uvedených v § 15:

a) Došlo ke změně názvu nadpisu: dříve „Včelí produkty“, nyní „Med a mateří kašička“.

b) Odstavec 3 týkající se prodeje medu ze dvora byl změněn s ohledem na novelu veterinárního zákona, která zrušila omezení prodeje medu ze dvora do maloobchodu na území kraje, v němž se nachází stanoviště včelstev, a zavedla nový pojem „místní maloobchod“. Přitom za místní maloobchod se považuje maloobchod podle předpisu Evropské unie, který má odpovídající sortiment živočišných produktů, který se nachází na území České republiky a který se dodává přímo spotřebiteli. Za malé množství medu pro prodej ze dvora se nadále považují maximálně 2 tuny ročně.

c) Byl zrušen odst. 4 jako nadbytečný.

Nové úplné znění § 15, který upravuje veterinární a hygienické požadavky na vyjmenované včelí produkty tedy zní:

§ 15

Med a mateří kašička

(1) Med musí být vykupován, přeléván a skladován v obalech, které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočišného původu. Nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření.

(2) Mateří kašička musí být stabilizována do 3 hodin po získání; uchovává se při teplotě do 0 °C.

(3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem přímo spotřebiteli v domácnosti chovatele, v hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti, anebo k dodání chovatelem do místního maloobchodu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.

 

Změny nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 22. 3. 2019.

 

Mgr. Jarmila Machová