Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / Dokumenty / Právní předpisy

Právní předpisy

Seznam dokumentů:

 
 
Novely veterinárního a rostlinolékařského zákona vyšly ve Sbírce zákonů

Očekávaná novela veterinárního zákona č. 302/2017 a novela rostlinolékařského zákona č. 299/2017 vyšly ve Sbírce zákonů ČR 19.9.2017. Účinnosti nabývají změny veterinárního zákona 1.11.2017, a rostlinolékařského zákona 1.12.2017. Do té doby očekáváme, že vyjdou příslušné prováděcí předpisy. Komentář ke změnám, které se týkají včelařství, připravujeme.

Sbírka zákonů 2017 částka 104 zde

Zveřejněno 25.9.2017

 
 
Příspěvky ze Svépomocného fondu ČSV již nejsou od daně osvobozené
 

Na základě změny zákona o daních z příjmů pro r. 2014 vzhledem ke změně § 4 odst. 1 písm. k) požádal Český svaz včelařů, z.s. o vysvětlení a stanovisko Ministerstvo zemědělství ČR, zda skutečně a z jakého důvodu došlo k této pro naše členy závažné změně.

Jsme spolek – Český svaz včelařů, z.s. a máme 1 200 pobočných spolků (základní a okresní organizace). Od r. 1970 svaz tvoří pro případy škod na včelařském majetku (živel, krádeže, vandalismus) svépomocný fond, ze kterého postiženým včelařům poskytuje příspěvek, aby zas mohli začít včelařit, pořídit nová včelařská zařízení a pomůcky. Je to taková malá náplast na škody, které utrpěli. Do r. 2013 byly tyto příjmy členů podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. osvobozeny (příspěvky z prostředků občanských sdružení). Zdanitelným příjmem byly vždy jen příspěvky včelařů, zemědělských podnikatelů.

Nyní od 1.1.2014 se toto ustanovení změnilo tak, že jsou osvobozeny příspěvky z prostředků spolku, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem nebo osobou blízkou tomuto poplatníkovi.

Dotaz zněl: Znamená to tedy, že se tak tyto příspěvky pro naše drobné včelaře stávají zdanitelným příjmem?

Prosím o vyjádření a vysvětlení, proč se toto ustanovení změnilo v neprospěch malovčelařů?

Stanovisko MF ČR najdete zde

 

Mgr. Jarmila Machová

28.5.2014
 

Důležité !!!

Nové stanovisko GFŘ (Generální finanční ředitelství) najdete zde. Tento dokument opravuje původní stanovisko vydané GFŘ.

 

 
Limit osvobození od daně z příjmů zájmových včelařů se od 1. 1. 2014 zvyšuje
 
U příležitostných příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů se od r. 2014 zvedl limit osvobození u zemědělské výroby nebo pronájmu na maximálně 30 000 korun ročně, obdobně byl zvýšen limit z hlediska od daně maximální počet včelstev u příjmů z chovu včel z dosavadních 40 na 60. Příjem na jedno včelstvo je stanoven jako dosud stejnou částkou 500 korun.
 
Konkrétně příslušná ustanovení platného zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (ZDP) zní:
 
§ 10  
 
(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména
 
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem,
 
(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny
 
a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo,
 
Tato změna byla schválena již v souvislosti se zákonem č. 458/2011 Sb. o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. Zákon byl v průběhu let 2012-2013 několikrát měněn. V současné době je předmětem diskusí, zda finanční správa takový gigantický úkol, jakým je zřízení jednoho inkasního místa pro odvody a daně, vůbec zvládne.
 
Výše uvedená změna se dostala do novely zákona o daních z příjmů pro rok 2014.  
 
Ovšem je třeba si uvědomit, že letos se ještě bude podávat daňové přiznání za r. 2013 podle znění ZDP k 31. 12. 2013, tj. že se bude počítat s úhrnem příjmů ze zemědělské výroby prováděné nepodnikatelem do 20 000 Kč včetně, přičemž počet včelstev nepřesáhne 40. Paušální částka příjmů na jedno včelstvo 500 Kč se nemění.
 
9.1.2014
 
Mgr. Jarmila Machová
 
 
 
 

Ministerstvo životního prostředí ČR potvrdilo, že včelíny jsou stavbami zemědělské prvovýroby

Jeden z členů Českého svazu včelařů nás upozornil na rozhodování obcí ve věci zpoplatnění vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro stavby včelínů. Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, se odvody za trvale odnímanou půdu nepředepisují, jedná-li se odnětí pro stavby zemědělské prvovýroby. Některé obce však stavbu včelínu nepovažují za stavby zemědělské prvovýroby a odvody za vynětí vybírají. S tímto názorem samozřejmě nemůžeme souhlasit, a proto jsme v zájmu jednoznačné odpovědi na tuto otázku a sjednocení názoru požádali Ministerstvo životního prostředí ČR o stanovisko. K této žádosti jsme přiložili i příslušné stanovisko Ministerstva zemědělství ČR – legislativně-právního útvaru (viz příloha č. 1). Odpověď MŽP ČR (viz příloha č. 2) potvrdila náš názor, jakož i stanovisko MZe ČR a jednoznačně označilo stavbu včelínu za stavbu zemědělské prvovýroby, tedy stavbu, pro niž se odvody za trvale odnímanou půdu nepředepisují. Toto stanovisko budiž považováno za vodítko pro rozhodování obecních a krajských úřadů ve vztahu ke včelařským stavbám.

 
Podmínky staveb a zařízení pro včelařské účely

Zeptali jsme se na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky na to, jak je v souvislosti s novým zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nahlíženo na povolování a umísťování včelařských staveb a zařízení.

 
Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat č. 154/2000 Sb., vyhláška č. 448/2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona a vyhláška č. 447/2006 Sb. o genetických zdrojích
 
 
 
Likvidace rojů hasiči

Na základě množství dotazů – ať již našich členů nebo dalších občanů, kteří si nevědí rady s rojem na své zahradě – požádali jsme o odpověď na nejčastěji položené otázky příslušného pracovníka Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v Praze.

 
 
Informace o integrovaném registru zvířat

Ministerstvo zemědělství České republiky připravilo základní informace o integrovaném registru zvířat, jehož součástí jsou i skupinově evidovaná hospodářská zvířata (v našem případě včely). Informace zveřejnilo na svých webových stránkách.

 
Stanovisko ministerstva zemědělství ke zdanění

V souvislosti s nejednotnými stanovisky Ministerstva financí České republiky ke zdaňování dotací vyplacených podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. jsme požádali o pomoc legislativní a právní odbor Ministerstva zemědělství ČR. Máme za to, že níže uvedený výklad, jenž byl konzultován s Ing. Josefem Hladkým, vedoucím oddělení 152 - Legislativa daně z příjmů fyzických osob Ministerstva financí ČR, je tím konečným akceptovatelným stanoviskem pro příjemce uvedené dotace. Děkujeme za pomoc JUDr. Jindřichu Urfusovi, řediteli odboru legislativního a právního Ministerstva zemědělství ČR.

 
 
K problematice provozu kočovných vozů

Čtenáři Včelařství, kteří kočují se svými včelstvy, se dotazují, zda se změny v legislativě z poslední doby nedotýkají také provozu kočovných vozů. O výklad požádala redakce Ministerstvo dopravy České republiky.

 
Zákon o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. v platném znění a vyhláška č. 16/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.
 

K zakládání skupin výrobců

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydal a na webových stránkách zveřejnil metodické pokyny a formuláře žádostí, stejně jako příručku pro žadatele o dotaci.
Přílohou je rovněž seznam subjektů zařazených do programu v roce 2005 (44 družstev, společností s ručením omezeným a akciových společností). Včelařskou skupinu výrobců jsme zde zatím nenašli.


Formuláře a další podrobné informace a instrukce najdete touto cestou:
1) www.szif.cz,
2) vpravo nahoře klikněte na heslo HRDP,
3) vpravo v oranžové záložce klikněte na heslo Zakládání skupin výrobců,
4) vpravo dole v bílé části záložky najdete heslo Soubory ke stažení,
5) v bílém poli pod ním si vyberte soubor, který potřebujete a na něj klikněte.
 
 
 
 
Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
 

 
 
Včelaři se dočkali zvýšení výdajového paušálu

Včelaři se dočkali zvýšení výdajového paušálu pro příjmy ze zemědělské výroby – a to z 50 na 80 %.

 
 
Ochrana osobních údajů členů a funkcionářů ČSV

Protože se množí požadavky našich členů na sdělení kontaktů na funkcionáře ústředních orgánů svazu a  na funkcionáře našich organizačních složek, požádali jsme Úřad pro ochranu osobních údajů o vyjádření k dané problematice z hlediska rozsahu udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů našich členů.
Přinášíme dotaz ČSV včetně přílohy (tj. komentáře k zákonu o ochraně osobních údajů a formuláře k vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů člena – otištěno v příloze Včelařství č. 8/2000)  a odpověď JUDr. Václava Bartíka, ředitele odboru legislativního a právního Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Dotaz i odpověď vzalo na vědomí předsednictvo ÚV ČSV na svém jednání dne 20. 12. 2005. V oběžníku ČSV č. 3/2005 jsme si dovolili nabídnout našim okresním výborům příležitost využívat e-mailovou adresu v doméně www.vcelarstvi.cz ve tvaru okres@vcelarstvi.cz. Využitím těchto adres bude možné oslovit jednotlivé okresní výbory Českého svazu včelařů, aniž by bylo nutné znát konkrétní osobní údaje příslušného funkcionáře OV.

 
 
Změna v dani z nemovitostí u zemědělských pozemků

Ministerstvo financí na základě § 40 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků vydalo pokyn č. D – 280, jímž se do 30. dubna příslušného zdaňovacího období prodlužuje termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí u poplatníků, jimž vznikla povinnost podat daňové přiznání u pronajatých pozemků, vedených dříve ve zjednodušené evidenci a  k 1. lednu 2005 evidovaných v katastru nemovitostí jako parcely katastru.

 
 
Vyhláška č. 327/2012 Sb.
 
S účinností od 1.11.2012 vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška Ministerstva
zemědělství o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Tato vyhláška zrušila
dosavadní vyhlášku č. 327/2004 Sb. a její novelu č. 33/2012 Sb.

 
Komentář
 
Mgr. Jarmila Machová 15/11/2012
 
 

Daně

Sekretariát ÚV ČSV je zaplaven dotazy včelařů, tázajících se na postup při zdaňování své činnosti. Nejvíce je zajímá to, zda zákonem zmiňovaný počet včelstev do čtyřiceti je osvobozen od daně. Přinášíme odpověď Ministerstva financí České republiky.

 
Možnost účtovat v jednoduchém účetnictví zůstává zachována

Okresní výbory a základní organizace Českého svazu včelařů mohou nadále účtovat v jednoduchém účetnictví. To je jistě pro příslušné funkcionáře pozitivní informace. Nynější legislativní úprava však přece jen stanovuje určitou podmínku. Proto doporučujeme podrobně prostudovat podrobný výklad úpravy.

Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo