Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / Dokumenty / Oběžníky

Oběžníky

Důležité informace nejen pro funkcionáře ČSV


Vážení návštěvníci webových stránek Českého svazu včelařů,

na tomto místě se budete setkávat s obsahem aktuálních oběžníků, které rozesílá sekretariát RV ČSV členům výborů základních organizací, okresních výborů, ústředního výboru, učitelům včelařství a přednášejícím odborníkům.

I když víme, že funkcionáři přenášejí tyto informace ke všem členům, přece jen soudíme, že ucelená a přehledná forma prezentace sdělení, kterou umožňují internetové stránky, může napomoci k ještě větší míře informovanosti.

Potěší nás, když Vás obsah oběžníků zaujme. 
 

 

Oběžník č. 3/2017

I.     Metodická příručka ČSV pro pokladníky pobočných spolků
II.    Příklad k jednoduchému účetnictví
- vzor přehledu o příjmech a výdajích v členění na hlavní a hosp. činnost
- výkazy:
          Přehled o příjmech a výdajích (vzor)
          Přehled o majetku a závazcích (vzor)
- vzor stanovení základu daně
 

Oběžník č. 2/2017

I.     Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2017
II.    Administrace dotace 1.D. a podklad a postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D. na rok 2017
III.   Vzor formuláře pro komunikaci mezi OO ČSV a sekretariátem
 

Oběžník č. 1/2017

I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2017 a s odvodem členských příspěvků na rok 2018 do rozpočtu RV ČSV, z. s. 
II.    Poskytnutí dotace 1D v roce 2017
III.   Informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2018
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2017
VI.   Odběr časopisů v roce 2017 – zpracování v CIS
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Obnova registrace chovatele
IX.   Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
X.    Výkazy o majetku
XI.   Seznam aktuálních registrovaných veterinárních léčivých přípravků určených pro léčení včel
XII.  Územní působnost základních organizací v jednotlivých okresech
XIII. Důležitá upozornění
 

Oběžník č. 4/2016

I.    Informace o zveřejňování hospodaření ZO a OO ČSV
II.   Informace o získání přístupu do portálu Farmář
III.  Sídlo pobočného spolku
IV.  Důležitá upozornění
     • Vyšetření měli na Varroázu a MVP
     • Jak zadávat úmrtí do CIS
     • Nabídka k internetové prezentaci
 
 

Oběžník č. 3/2016

I.     Informace o výši schválené dotace 1.D v roce 2016
II.    Postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D na rok 2016 - administrace dotace
 
 
 

Oběžník č. 2/2016

I.     Popis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D v roce 2016 a s odvodem členských příspěvků na rok 2017
II.    Poskytnutí "národní" dotace 1.D v roce 2016
III.   Dotace 1.D a informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2017
V.    Členské příspěvky na rok 2017 a informace o programu CIS
VI.   Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2016
VII.  Centrální evidence členů pro odběr časopisu Včelařství, Včelár a odborných včelařských překladů (OVP) pro rok 2017
VIII. Poštovní poukázky na rok 2017
IX.   Obnova registrace chovatele
X.    Důležitá upozornění

Oběžník č. 1/2016

I.     Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
II.    Nový formulář Registračního listu
III.   Vzor razítek IV.   Souhlas s umístěním sídla – spoluvlastnictví
V.    Souhlas s umístěním sídla – společné jmění manželů
VI.   Souhlas s umístěním sídla – soukromý vlastník
VII.  Souhlas s umístěním sídla – obec
VIII. Souhlas s umístěním sídla – bytové družstvo
IX.   Čestné prohlášení (funkcionáře ČSV)
X.    Financování a možné problémy se souběhem plnění

Oběžník č. 3/2015

I.    Sazba dotace
II.   Rozesílání finančních prostředků
III.  Postup provedení vyůčtování
IV.  Potřebné formuláře v CIS
 
 
 I.  Dotace 1.D. a informace o programu CIS
II.  Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2015 a s odvodem členských příspěvků na rok 2016 do rozpočtu RV ČSV, o.s.
III. Poskytnutí národní dotace 1.D. v roce 2015
IV. Členské příspěvky na rok 2016
V.  Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015
VI. Centrální evidence členů pro odběr časopisů Včelařství, Včelár a Odborných včelařských překladů (OVP) pro rok 2016 
 

Oběžník č. 1/2015

 
I.   Organizační pokyny ke konání výročních členských schůzí ZO ČSV a okresních konferencí ČSV
II.  Hlavní směry činnosti po X. Sjezdu ČSV (návrh pro vnitrosvazovou diskuzi)
III. Stanovy Českého svazu včelařů, z. s. (návrh pro vnitrosvazovou diskuzi)

Oběžník č. 4/2014

 
I.   Sazba dotace 1.D
II.  Odeslání prostředků na dotaci 1.D
III. Postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D.
IV. Potřebné formuláře v CIS

Oběžník č. 3/2014

 
 
I.     CIS a dotace 1.D. 
II.    Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím "národní" dotace v roce 2014
III.   Poskytnutí "národní" dotace v roce 2014
IV.   Členské příspěvky na rok 2015
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2014
VI.   Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2015
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Členské průkazky
IX.   Obnova registrace chovatele
X.    Důležitá upozornění
XI.   Metodický pokyn "Účetnictví spolku a jeho pobočných spolků"
       Seznam příloh

Oběžník č. 2/2014

 
 
I. Evidence včelařů a včelstev u ČMSCH, a.s. 
II. Upozornění pro základní organizace a pro žadatele o náhradu škod a ztrát podle veterinárního zákona § 67 a násl.
III. Výklad k ustanovení § 13 odst. 3 písm g Stanov ČSV - výběr příspěvků od ZO na činnost OO ČSV

Oběžník č. 1/2014

 
 
I. Centrální informační systém (CIS) - ochrana osobních údajů
II. Informace o kontrolách SZIF
III. Registrace změn zapisovaných údajů pobočných spolků (tj. ZO a OO ČSV)
IV. Pravidla pro hromadné objednávky a distribuci veterinárních léčivých přípravků
V. Kontakty
 
Oběžník č. 2/2013
  1. Sazba dotace činí 138,-- Kč na jedno zazimované včelstvo
  2. Postup provedení vyúčtování 5 % z přiznané dotace 1.D.
  3. Vydávání potvrzení o umístění včelstev a kontroly
  4. Upozornění MZe ČR m- DŮLEŽITÉ
  5. Upozornění SZIF k poskytování dotací na úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu v rámci opatření "boj proti varroáze"
  6. Volba nového předsedy
Oběžník č. 1/2013
 
 I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2013 a s odvodem členských příspěvků a rok 2014 do rozpočtu RV ČSV, o.s. 
II.    Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2013
III.   Členské příspěvky na rok 2014
IV.   Výkaz o včelařství v ČR v roce 2013
V.    Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2014
VI.   Poštovní poukázky
VII.  Členské průkazky
VIII. Obnova registrace chovatele
IX.   Důležitá upozornění
X.    Informace o programu ZO ČSV, o. s.
XI.   Metodika práce kontrolních a revizních komisí v ZO ČSV, o. s., a OO ČSV, o. s.
Oběžník č. 3/2012
  1. Sazba dotace činí 133,00 Kč na jedno zazimované včelstvo
  2. Účelový příspěvek roku 2012
  3. Provádění kontrol

Oběžník č. 1/2012


A/ E-mailové účty ZO a OO ČSV, o.s.
B/ Nabídka na zřízení Era účtu pro neziskovky

Oběžník č. 3/2011


Rozhodnutí MZe ČR o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství

Oběžník č. 2/2011

 I. Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2011   a s odvodem členských příspěvků na rok 2012 do rozpočtu RV ČSV, o. s
 II. Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2011
 III. Členské příspěvky na rok 2012 
 IV. Výkaz o včelařství v ČR v roce 2011
 V. Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2012
 VI. Poštovní poukázky a členské známky
 VII. Důležitá upozornění


Pozn.: oběžník je redukován o duplicitní formuláře určené k ručnímu vyplnění.

Oběžník č. 1/2011


Obsah:
A) Změna názvu okresních výborů ČSV 
B) Literatura pro organizaþní jednotky ČSV 
C) Korespondence s expedicí sekretariátu RV ČSV 
D) Elektronická komunikace se sekretariátem RV ČSV 
E) Časopisy poskytované členům ČSV 
F) Kurz prohlížitelů včelstev 
G) Včelařské kalendáříky na rok 2011

Oběžník č. 2/2010


A) Výše dotace 1.D. pro rok 2010 
B) Akcie Včely Předboj, a. s. 
C) Změna evidence organizačních jednotek ČSV (ZO, OV, Cech profesionálních včelařů ČSV) 
D) Nabídka zboží oddělení expedice sekretariátu ÚV ýSV 
E) Evidence členů ČSV 
F) Členské známky na rok 2011 
G) Složenky na členský příspěvek


Oběžník 1/2010


Obsah:
I. Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2010
a s odvodem členských příspěvků na rok 2011 do rozpočtu ÚV ČSV, o. s.  
II. Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2010  
III. Členské příspěvky na rok 2011
IV. Výkaz o včelařství v ČR v roce 2010
V. Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2011
VI. Poštovní poukázky a členské známky
VII. Důležitá upozornění

Oběžník 3/2009


Obsah:
A) Okresní konference 
B) Informace o změně poskytování dotací v rámci opatření „Boj proti varroáze“ 
C) Datové schránky 
D) Korespondence s expedicí sekretariátu ÚV ČSV 
E) Elektronická komunikace se sekretariátem ÚV ČSV 
F) Kurz prohlížitelů včelstev 
G) Včelařské kalendáříky na rok 2010 

Oběžník 2/2009


Obsah:
I. Výroční  členské  schůze  základních  organizací  Českého  svazu  včelařů,  o.  s.,  v  roce 
2010 
II.   Výše dotace 1. D. 
III. Složenky a členské známky

Oběžník 1/2009


Obsah:
I. Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2009
    a s odvodem členských příspěvků na rok 2010 do rozpočtu ÚV ČSV, o. s.
II.   Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2009
III.   Členské příspěvky na rok 2010
IV.   Výkaz o včelařství v ČR v roce 2009 
V.   Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2010
VI.   Poštovní poukázky a členské známky
VII.   Důležitá upozornění

Oběžník 3/2008


Obsah:
I. DOTACE 1.D.a. 
II. DOTACE 1.D.d. 
III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUHLAS A PROHLÁŠENÍ ČLENA

Oběžník 2/2008


Obsah:
I. Rozpis    termínů  souvisejících  s  poskytnutím  „národní“  dotace  v  roce  2008  
a s odvodem členských příspěvků na rok 2009 do rozpočtu ÚV ČSV, o. s.
II. Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2008
III. Členské příspěvky na rok 2009
IV. Výkaz o včelařství v ČR v roce 2008
V. Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2009
VI. Poštovní poukázky a členské známky
VII. Důležitá upozornění

Oběžník 1/2008


Obsah:
1. Zjištění úhynů v zimním období 2007/2008
2. Změny zdaňování a odvody zdravotního pojištění 
3. Registrační listy organizačních jednotek ČSV, o. s. 
4. Přehled termínů pro dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění 

Oběžník 4/2007


Obsah:
1.   Novela nařízení vlády č. 197/2005 Sb
2.   Cestovní náhrady funkcionářů ZO a OV ČSV, o. s.
3.   Informace k vydávání registračních listů organizačních jednotek ČSV, o. s., a jejich změn
4.   Členský příspěvek ČSV, o. s., je na člena a na zazimované včelstvo
5.   Literatura pro potřeby organizačních složek Českého svazu včelařů, o. s., a učitele včelařství
6.   Kurz prohlížitelů včelstev 
7.   Kurzy využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka
8.   Oblastní kola soutěže Zlatá včela 2008 
9.   Změna poštovních poplatků
10.   Včelařský kalendářík na rok 2008

Oběžník 3/2007


Obsah:
I. DOTACE 1.D.
II. STANOVISKO MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Oběžník 2/2007


Obsah:
I. Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace 1.D. v roce 2007
a s odvodem členských příspěvků na rok 2008 do rozpočtu ÚV ČSV, o.s. 
II. Poskytnutí „národní“ dotace 1.D. v roce 2007
III. Členské příspěvky na rok 2008
IV. Výkaz o včelařství v ČR v roce 2007
V. Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2008
VI. Poštovní poukázky a členské známky
VII. Důležitá upozornění

Oběžník 1/2007


Obsah:
1.   Změna názvu Českého svazu včelařů
2.   Literatura pro potřeby organizačních jednotek Českého svazu včelařů, o.s., a učitele včelařství
3.   Kurz prohlížitelů včelstev
4.   Kurzy využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka

Oběžník č. 4/2006


Obsah:
1. VÝŠE DOTACE NA VČELSTVO PRO ROK 2006 
2. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (IČ) ZO A OV ČSV 
3. SVÉPOMOCNÝ FOND (SF) ČSV 
4. VÝBĚR REGISTRAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

Oběžník 3/2006


Obsah:
I. Rozpis termínů souvisejících s poskytováním „národní“ dotace 1.D. v roce 2006
a s odvodem členských příspěvků na rok 2007 do rozpočtu ÚV ČSV 
II. Poskytnutí „národní“ dotace 1.D. v roce 2006
III. Členské příspěvky na rok 2007 
IV. Výkaz o včelařství v ČR v roce 2006
V. Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2007
VI. Poštovní poukázky a členské známky 
VII. Důležitá upozornění

Oběžník 1/2006


Obsah:
1. Dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.
2. Ceny prostředků sloužících k prevenci nebo léčení varrozy

Oběžník 3/2005

 
Obsah:
1.  Informace pro chovatele včel a veterinární lékaře – vyplňování registračních čísel
2.  Kurz prohlížitelů včelstev – pomocníků veterinární správy
3.  Nabídka e-mailových adres pro OV ČSV
4.  Výplaty dotací na opatření v oblasti včelařství 
5.  Účetnictví organizačních složek ČSV
6.  Upozornění – náhrady v případě škod způsobených morem včelího plodu
7.  Publikace „Komerční včelaření v České republice“
8.  Kurzy využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka
9.  Včelařský kalendářík na rok 2006
 
Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo