O svazu Změna názvu ZO a OO

Změna názvu ZO a OO

Republikový výbor ČSV na svém zasedání dne 29.8.2015 schválil změnu stanov. Na základě tohoto rozhodnutí došlo pouze ke změně názvu ČSV, a to tak, že z dosavadního názvu Český svaz včelařů, o.s. (o.s. = občanské sdružení) se stal Český svaz včelařů, z.s. (z.s.= zapsaný spolek). V ostatních bodech ke změně stanov nedošlo. V důsledku účinnosti občanského zákoníku došlo k zániku občanských sdružení a ta byla transformována na zapsané spolky. Původní základní organizace byly po právní formě transformovány na pobočné spolky. Změna názvu byla provedena v souladu se zákonem. Není však nutné, aby ZO měnily svůj název tak, aby obsahoval slovní spojení pobočný spolek. Ke změně názvu, resp. koncovky o.s. na z.s. došlo pouze u hlavního spolku.

Všechny ZO a OO tak mají povinnost změnit své dosavadní názvy z dosavadního např. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Břeclav na Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Břeclav. Dle občanského zákoníku a zákona o veřejných rejstřících jsou povinny doplnit některé další údaje.

Usnesením Městského soudu v Praze, ze dne 12. 10. 2015, se zapisuje ČSV pod názvem Český svaz včelařů, z. s.

Návod pro funkcionáře základních a okresních organizací naleznete také v časopise Včelařství 10/2015.

 
Souhlasy s umístěním sídla

Časový harmonogram - změna názvu ČSV

Orientační program v souvislosti se změnou názvu ČSV na základě rozhodnutí RV ze dne 29. 8. 2015:

1) ČSV vyhotoví úplné znění stanov, kde dojde ke změně u dosavadního označení ČSV o.s. na ČSV z.s.. Pojem občanské sdružení bude v celém znění stanov nahrazeno pojmem zapsaný spolek, pojem organizační jednotka/y bude v celém znění stanov nahrazeno pojmem pobočný spolek.

2) ČSV-právní oddělení zajistí podání návrhu na změnu názvu a úplného znění stanov na rejstříkový soud.

3) Jakmile rejstříkový soud vyhoví a zapíše změnu názvu do spolkového rejstříku, ČSV provede změnu názvu ve všech formulářích, resp. dokumentech, aby název odpovídal názvu ve spolkovém rejstříku. Rovněž zajistí zhotovení nového razítka. 

4) Jednotlivé ZO/OO zajistí přípravu všech dokumentů, které po nás rejstříkový soud vyžaduje a zašle je v originálech na adresu ČSV- právní oddělení nejpozději do konce měsíce května 2016.

5) ČSV-právní oddělení zajistí hromadné podání návrhů do spolkového rejstříku (zde jsme omezeni počtem podaných návrhů za týden, tedy ZO budou vyřizovány v tom pořadí, v jakém od nich byly na ČSV doručeny správně vyplněné dokumenty).  Neznamená to tedy, že pokud budou např. v pondělí od ZO dokumenty doručeny, tak, že v úterý je návrh podán. Samotná kontrola dokumentů je časově náročná, stejně tak vyhotovení formuláře a zajištění podpisů od statutárních orgánů ČSV. Prosíme tedy o trpělivost a omezení urgencí typu, zda byl již daný návrh podán.

6) Jakmile rejstříkový soud vyhoví zápisu pobočného spolku/zápisu údajů o pobočném spolku do rejstříku/, ČSV obdrží vyrozumění do datové schránky. Pokud soud bude vyžadovat doplnění informací, do 3 pracovních dní vyzve ČSV, aby doplnil požadované informace.

7) ČSV informuje konkrétní ZO/OO o vyhovění zápisu či o výzvě k doplnění.

8) ZO/OO provede změnu názvu na všech dokumentech, kde je odkaz na již neexistující zkratku o.s., zároveň provede změnu razítek, tak aby obsahovala nový název, IČ a sídlo. 

Zároveň tímto žádáme všechny ZO/OO, aby poskytly součinnost, aby mohly být zápisy ZO/OO do spolkového rejstříku provedeny dříve než bude podávání návrhů zpoplatněno, tedy nejpozději do 29.5.2016.

 

Mgr. Yvona Bartošová
Právnička ČSV, Český svaz včelařů, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1