Starým matkám insekticid neškodí, mladým dělnicím ano

22. 8. 2022

Překvapivou odolnost starých včelích matek proti neonikotinoidovému insekticidu imidaklopridu popsali polští vědci. Matky dovedou na rozdíl od dělnic mobilizovat likvidaci volných kyslíkových radikálů vznikajících ve včelím organismu pod vlivem imidaklopridu.

Překvapivou odolnost starých včelích matek proti neonikotinoidovému insekticidu imidaklopridu popsali polští vědci. Matky dovedou na rozdíl od dělnic mobilizovat likvidaci volných kyslíkových radikálů vznikajících ve včelím organismu pod vlivem imidaklopridu.

Polští vědci vedení Jerzym Paleologem z univerzity v Lublinu nyní na stránkách vědeckého časopisu Animals představili výsledky experimentů, ve kterých otestovali odolnost různě starých dělnic a matek proti jednomu z nejpoužívanějších neonikotinoidových insekticidů imidaklopridu. V zemních Evropské unie je sice používání imidaklopridu na kvetoucí polní porosty zakázáno, ale tento insekticid z přírody rozhodně nezmizel. Může unikat do okolí například ze skleníků, kde je jeho používání stále legální.

Imidakloprid vyvolává u včely medonosné kromě jiného i poměrně silný oxidační stres. V důsledku této zátěže se v organismu tvoří vysoce reaktivní sloučeniny, jako jsou peroxidy a superoxidy. Dále mohou v důsledku stresu vznikat i volné hydroxylové skupiny nebo vysoce reaktivní formy kyslíkových molekul. Reakce těchto látek s nejrůznějšími molekulami buněk vedou k poškození buněčných membrán, organel, dědičné informace a mnoha životně důležitých buněčných struktur. Organismy jsou na ochranu proti nežádoucím účinkům volných kyslíkových radikálů vybaveny celou řadou enzymů schopných tyto radikály odbourávat. U včel sehrávají v této obraně důležitou roli enzymy, jako jsou kataláza, glutathion peroxidáza, glutathion S-transferáza a superoxid dismutáza.

Paleologův tým měřil schopnost likvidace volných kyslíkových radikálů u matek starých jeden den, tři týdny a dva roky a u dělnic ve věku jeden den a tři týdny. V průběhu experimentů vědci krmili včely buď standardní potravou, nebo jim podávali potravu s nízkou, či vysokou dávkou imidaklopridu.

Studie přinesla zajímavé výsledky. S věkem stoupala úroveň obrany proti volným kyslíkatým radikálům u dělnic, ale klesala u matek. Ale pokud byly dělnice vystaveny účinkům imidaklopridu, úroveň obrany proti volným kyslíkovým radikálům byla výrazně potlačena. Nápadný byl tento pokles u dělnic starých tři týdny, tedy ve věku, kdy jako létavky opouštějí úl a čelí zvýšené pravděpodobnosti kontaktu s insekticidy.

Přesně opačný trend byl patrný u matek. U jednodenních matek imidakloprid obranu proti volným kyslíkovým radikálům nenarušuje. Ve vyšším věku byla silně potlačená obrana matek proti volným kyslíkovým radikálům reakcí na podávaný imidakloprid nápadně nabuzena. Matky díky tomu vykazovaly vůči insekticidu zvýšenou odolnost, zatímco dělnice byly vůči účinkům imidaklopridu zvýšeně citlivé.

Létavky tedy mohou na kontakt s imidaklopridem těžce doplatit. Ale pokud se tento insekticid dostane až k matkám, nemusí mít na jejich organismus tak devastující účinky. Zvláště to pak platí pro včelí matky v „seniorském“ věku.

Jaroslav Petr
Zdroj: Paleolog, J., Wilde, J., Miszczak, A., Gancarz,
M., & Strachecka, A. (2021). Antioxidation Defenses
of Apis mellifera Queens and Workers Respond
to Imidacloprid in Different Age-Dependent Ways:
Old Queens Are Resistant, Foragers Are Not.
Animals, 11(5), 1246.