Nasavrcká škola v proměnách sedmi desetiletí: První žáci nastoupili v roce 1951

15. 2. 2023

V listopadu roku 1951 vyšel v 11. čísle časopisu Včelařství článek, v jehož úvodu se psalo: „V překrásném prostředí Pardubického kraje, v nově upravené školní budově bývalé rolnické školy v Nasavrkách, byla v sobotu 29. září o deváté hodině dopolední slavnostně otevřena první dvouletá včelařská výběrová škola.“ Jejím prvním ředitelem byl zkušený pedagog a včelař Josef Joska.

Při zahájení výuky 1. září nastoupilo do prvního ročníku 35 žáků, kteří ukončili základní školní docházku a kterým bylo určeno dvouleté studium. Dva chlapci byli ze Slovenska. O měsíc později do druhého ročníku nastoupilo 17 starších žáků, převážně z jednotných zemědělských družstev, ze státních statků a lesů, kteří zde následně studovali rok. O rok později, tedy v roce 1952, kdy vyšli první absolventi, byla zřízena mistrovská škola pro pracovníky z praxe, zaměřená na praktickou činnost ve velkých včelařských provozech.

V roce 1957 v Nasavrkách otevřeli dvouletou učňovskou školu, obor včelařský, která byla v roce 1961 nahrazena jednoletou nástavbou se zaměřením na včelařství. Další změna nastala v roce 1965 otevřením Zemědělského odborného učiliště s tříletým učebním oborem Včelař–ovocnář. Jako náhrada za Mistrovskou školu včelařskou (ukončení v roce 1971) byla pro dospělé zřízena Odborná škola včelařsko-ovocnářská, ale už v roce 1973 tam trvalé vzdělávání v oboru včelařském pro dospělé skončilo.

Znovuobnovená výuka včelařství

V roce 1978 vzniklo SOU s učebním oborem Pěstitel–ovocnář, Včelař a později přibyl i učební obor Včelař–ovocnář, sadovník. V roce 1995 na nějakou dobu skončila výuka včelařství jako učebního oboru. V souvislosti s nárůstem počtu děvčat neumístěných v jiných oborech byl v roce 1991 otevřen učební obor Provoz služeb pro domácnost s rodinnými i ekonomickými předměty.

Se změnou ekonomického systému se škola musela postarat o další existenci rozšířením nabídky učebních a studijních oborů. Byly zavedeny obory Truhlář, Zahradník a tři varianty nástavbového studia Podnikání v oboru. Přestože v roce 1996 posílilo školu asi 40 žáků ze zrušeného Středního odborného učiliště v Hlinsku, bylo kvůli stálému úbytku žáků tehdejším zřizovatelem rozhodnuto o zrušení státního subjektu SOU Nasavrky. Byl vypracován projekt transformace SOU na soukromý subjekt zřizovaný Českým svazem včelařů Praha s názvem Soukromé střední odborné učiliště včelařské, s.r.o. I po dobu, kdy se včelařství ve škole nevyučovalo, zůstaly zachovány výukové včelnice, což bylo prozíravé z hlediska návratu školy k původnímu zaměření.

Vzdělávací centrum

Snaha o osamostatnění vedla školu k dalšímu jednání a výsledkem bylo založení Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s., ke dni 1. 3. 2001, přičemž zakladateli se staly Ministerstvo zemědělství ČR a ČSV Praha. Od 1. 9. 2001 byly oba tehdejší subjekty sloučeny a škola od té doby nese název Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., který je snad na delší dobu názvem trvalým.

V období transformace ze státního subjektu na soukromý usilovala škola o zavedení nové formy vzdělávání v oblasti včelařství. Tato snaha byla završena úspěchem v podobě nově zavedeného učebního oboru Včelař pro uchazeče s ukončeným středním odborným vzděláním, který se otevírá alespoň v dálkové formě. V případě zájmu může škola pro absolventy základních škol otevřít i tříleté studium v oboru Pěstitel–ovocnářství a včelařství v denní formě, rovněž tak při dostatečném počtu zájemců škola nabízí i denní formu předchozího učebního oboru.

Letecké foto areálu, na kterém ovšem ještě chybí nová výcviková hala, otevřená roku 2019

V současnosti má učiliště cca 385 včelstev na deseti stanovištích, zabývá se rozmnožovacím chovem matek, produkcí a prodejem oddělků, a v posledních letech i inseminací v rámci výuky učebního oboru.

V roce 2001 učiliště požádalo Ministerstvo zemědělství ČR o uznání šlechtitelského chovu podle nového plemenářského zákona. Škola vždy pracovala s odbornou veřejností a vzešli z ní významní odborníci v oborech včelařství a zemědělství. I dnes je hlavní snahou udržet vzdělání v oblasti včelařství pro budoucí generace. Vedle vzdělávání žáků v učebních oborech nepřestali v Nasavrkách zajišťovat ani vzdělávání dospělých formou odborných včelařských i zájmových kurzů, seminářů a školení.

Škola rovněž organizuje krátkodobé pobyty s odbornou tematikou, přednášky a exkurze, kam lze zařadit také rekreačně vzdělávací pobyty pro děti i dospělé, pobyty pro zájmové skupiny a kroužky zaměřené na přírodu. Významným úkolem tohoto vzdělávacího zařízení je rovněž práce s mládeží a dětmi v rámci Českého svazu včelařů, jejich sdružování ve včelařských kroužcích a organizování soutěží pro včelaře i širokou veřejnost.

Do 1.3.2023 je možné zasílat přihlášky do učebního oboru Včelař, více informací naleznete na stránkách školy ZDE.

Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek

Foto: Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.