Mýty o řepce a včelách

24. 5. 2023

Ozimá řepka olejka je v dnešní době nejvýznamnější olejninou v České republice. V roce 2022 byla sklizena z plochy 344 000 ha zemědělské půdy a na podzim roku 2022 byla zaseta pro sklizeň v následujícím roce na ploše 350 000 ha. Ozimá řepka je často ve sdělovacích prostředcích popisována jako nebezpečná plodina ohrožující půdu, včely a další živočichy. Opak je však pravdou.

Řepka roste na zemědělské půdě po dobu 11 měsíců od srpna do července násle- dujícího roku. Tím chrání půdu proti nebezpečné erozi a splavování půdy mimo pole. Řepka vytváří na pozemku velké množství zelené hmoty a v půdě roste silný kořenový systém. Po sklizni řepky zůstává půda na poli v mnohem lepším stavu než po pěstování pšenice, ječmene nebo kukuřice.

V České republice se pěstují ostatní zlepšující plodiny (vojtěška, jetel, travní porosty) v nedostatečném množství a pěstování řepky tak významně pomáhá udržovat půdní úrodnost.

Řepka je především známá relativně dlouhým období květu. Žluté květy patří k nejvýznamnějším a nejjistějším zdrojům včelí snůšky a potravy pro další opylovače. V období květu kvete každý den na 1 ha řepkového pole 25 až 90 miliónů květů. Řepka poskytuje včelám velmi výživný pyl a také nektar bohatý na obsah cukrů (45 – 65 %). Jeden květ vyprodukuje cca 0,6 mg nektaru, denně na 1 ha pole to může být 20 – 40 kg nektaru. Řepkový pyl je těžký, létá jen na krátkou vzdálenost a nezpůsobuje alergie. Řepkový med je velmi kvalitní a vhodný k pastování.

Vzhledem k teplým zimám po roce 2015 se posunul začátek květu řepky přibližně o 3 týdny do poloviny dubna a v tomto období dávají často včely přednost návštěvě kvetoucích ovocných stromů a v řepce je jich relativně málo. Pro výnos řepky nemá opylení včelami větší význam. Mohutné husté rostliny moderních odrůd řepky mají velké množství květu velmi blízko u sebe a pyl se snadno přenese na krátkou vzdálenost větrem, hmyzem, vodou apod.

Největším problémem pro včely při pěstování řepky je aplikace přípravků na ochranu rostlin (pesticidů). Vzhledem k ochraně včel jsou zákonem stanovena přísná pravidla pro jejich aplikaci. Pěstitelé nesmí aplikovat při květu řepky libovolné přípravky. Některé v minulosti aplikované látky byly zakázané, jiné se mohou aplikovat pouze po skončení letu včel ve večerních a nočních hodinách. Právě tyto zákonem vynucené noční aplikace se tak stávají často zdrojem spekulací veřejnosti o snaze zakrýt noční tmou nelegální činnost. V případě pochybností je možno volat pracovníky ÚKZÚZ nebo Státní veterinární správy (SVS), v krajním případě policii.

Před aplikací některých vybraných přípravků patří k povinnostem pěstitelů oznámit každému registrovanému chovateli včel ve vzdálenosti 2 km od ošetřovaného pozemku vhodným způsobem (e-mail, sms, dopis, osobně) přesný termín postřiku. Zpráva musí být doručena nejpozději dva dny před termínem aplikace. Chovatelé včel tak mají možnost zkontrolovat si stav včelstev po provedeném postřiku a v případě příznaků otrav včel otravu nahlásit. Při prokázání otravy mohou ošetřovatele porostu postihnout citelné finanční pokuty a snížení dotací.

Vzhledem k těmto opatřením klesají otravy způsobené profesionálními zemědělci. Nebezpečí pro včely však hrozí i při neprofesionální aplikaci pesticidů prováděných zahrádkáři.

Ve snaze ještě více omezit nebezpečí otravy včel pesticidy se ověřuje na Katedře ochrany rostlin ČZU Praha míra repelence pesticidů. Mezi jednotlivými pesticidy byly zjištěny v repelenci velké rozdíly. Některé druhy pesticidů včely silně odpuzují, jiné působí na včely atraktivně. Správný výběr repelentních pesticidů aplikovaných do kvetoucích porostů by tak přirozeným způsobem omezil návštěvnost včel v porostech v době největší koncentrace nebezpečných látek a tím ještě více snížil riziko otrav včel.

(Publikováno v Lidových novinách dne 6.11.2022)
Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha