Vyjádření k oznámením zemědělců včelařům o plánovaných aplikacích přípravků na ochranu rostlin

8. 4. 2018

Většina z nás jsme v posledních dnech obdrželi na svou e-mailovou adresu nebo i jako SMS oznámení o chystaných aplikacích přípravků na ochranu rostlin, které budou provádět zemědělci v okolí 5 km od stanovišť včelstev. Zemědělci přitom čerpali z údajů uveřejněných ve veřejné části systému LPIS. Obsah byl téměř vždy stejný.

Např.:

„Podle § 51 odst.1a zákona 326/2004 Sb. v platném znění, oznamuji aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely nebo aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné. Aplikace bude prováděna na pozemcích v okruhu 5 km od stanoviště Vašich včelstev v termínu od dubna do října 2018.“

Dostala jsem od včelařů desítky podobných oznámení s otázkami: Je to vůbec možné? K čemu nám takovéto hlášení je? To mám u těch včel sedět od března do listopadu? Kdo to vymyslel?

Včelaři jsou zahlceni nic neříkajícími informacemi a vůbec to nepřispívá k úrovni spolupráce se zemědělci.

Co k tomuto problému říkají čerstvě novelizované rostlinolékařské předpisy:

Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. § 51

Předchozí znění § 51 odst. 2:

Fyzická nebo právnická osoba nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle povolení označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud si před aplikací nezjistí u místně příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným obecním úřadům aplikaci přípravku.

Nové znění § 51 ost. 2:

Profesionální uživatel nesmí aplikovat přípravky označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nezjistí prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku.

Nově do § 51 byly doplněny odstavce 3 a 4, které v předchozí úpravě byly uvedeny v prováděcí vyhlášce s jednou změnou – byla zrušena výjimka z oznamovací povinnosti v případech, kdy jsou ve směsi použity přípravky neúčinkující na hmyz:

(3) Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným prostředkem, hnojivem nebo pomocnou látkou, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku zvlášť nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

(4) Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo pomocné prostředky, které nejsou podle rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvlášť nebezpečné pro včely, hnojiva nebo pomocné látky, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

Vyhláška č. 327/2012 Sb. o ochraně včel

Předchozí úprava § 10:

Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu obsahuje:

a) identifikaci ošetřovatele porostu

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu, popřípadě jiný způsob kontaktu,

c) informaci k přípravku

1. obchodní název,

2. aplikační dávku přípravku,

3. předpokládané datum a předpokládanou hodinu zahájení aplikace,

d) identifikaci místa aplikace přípravku – pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, obcí, katastrálním územím, okresem, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa, výměrou v hektarech, druhem plodiny.

Nová úprava náležitostí oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel v novelizované prováděcí vyhlášce NENÍ. § 10 byl zrušen bez náhrady.

Z uvedeného popisu legislativních změn vyplývá, že

  • Povinnost min. 48 hodin před provedením aplikace včelařům zůstala i po novele stejná. Jen nyní probíhá elektronickou cestou. A pozor stejně jako v minulosti oznamovací povinnost provedení aplikace látkou pro včely nebezpečnou nebo zvlášť nebezpečnou má ošetřovatel vždy, i když se má ošetřovat porost nekvetoucí.

  • Prováděcí vyhláška zrušila náležitosti tohoto oznámení, což uvedlo zemědělce do nejistoty a zmatků. Ale i když nemáme § 10 vyhlášky, který náležitosti upravoval, máme zákon a ten říká minimálně 48 hodin „před provedením aplikace“ nikoli „aplikací“ oznámit dotčeným chovatelům včel ….

  • Oznámení zemědělců, že budou provádět postřiky od jara do zimy, je včelařům k ničemu, zákon je obcházen a není naplněn účel, proč hlášení takto řádně a včas má včelař dostat. Včelař má být varován před každou aplikací tak, aby mohl reagovat, aby mohl v případě, že včely vykazují známky otravy jim pomoci, např. dodání vody, aby mohl okamžitě povolat pracovníka KVS, aby mohl zajistit všechny potřebné důkazy pro účely náhrad škod, které mu byly na včelách a ušlém medném výnosu daným postřikem způsobeny. Čas zde hraje důležitou roli. Účinná látka v tělíčkách včel se rychle rozkládá a každé opožděné zjištění, že včely hromadně uhynuly, znamená ztrátu důkazů, které by ukázaly na toho, kdo škodu způsobil a kdo ji má nahradit.

Závěr: Oznámení zemědělců tak, jak jsou včelařům zasílána, nejsou v souladu se zákonem.

Stejné stanovisko zastává i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚS), dozorový orgán rostlinolékařské péče, který říká, že pokud profesionální uživatel rozešle chovatelům včel oznámení, kde deklaruje zamýšlenou aplikaci na všech jím užívaných půdních blocích místo konkrétních půdních bloků, na nichž má k aplikaci skutečně dojít, a když neuvede konkrétní přípravky pro konkrétní zamýšlenou aplikaci, aniž avizuje zaslání upřesnění data aplikace, fakticky znemožní dotčeným včelařům v dané lokalitě včas relevantně reagovat na zamýšlenou aplikaci přípravků. Pokud profesionální uživatel nezašle upřesnění min. 48 hodin předem, tj. předpokládaný datum aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely včetně uvedení jeho obchodního názvu, a to dotčeným chovatelům včel, bude ze strany ÚKZÚZ hodnoceno původně zaslané oznámení za porušení zákona o rostlinolékařské péči.

Na obranu zemědělců je však třeba říci, že si sami nevědí rady se změnami, které tu jsou.

  1. Ne všichni chovatelé včel mají v LPISu telefonní a e-mailový kontakt. Jak tedy mají zemědělci splnit v krátkém čase povinnost informovat chovatele, když je tam jen adresa. Obyčejný dopis jde i týden a není zaručeno, že bude doručen vůbec. Z časového hlediska posílat doporučený dopis nehledě na nemalé poštovní náklady je také nesmyslné. A k tomu jsou tu snahy včelařů spíše své údaje z veřejné části LPISu z obavy o své včely stáhnout. A když ještě dojde ke změně počasí a hlášený postřik se neprovede, musí se jeho přesun na jiný termín opět hlásit. Také se zveřejněním stanovišť v LPISu s použitím údajů z evidence vedené ČMSCH se počet stanovišť i zdvojnásobil oproti údajům, které byly k dispozici na obcích. Vskutku tvrdý oříšek pro řešení situace tak, aby záměr zákona byl naplněn a obě strany byly v klidu a přesně věděly, co dělat.

  2. Není zde jednoznačné stanovisko ke změně, která se týká oznamovací povinnosti v případě použití směsi látek pro včely neškodných (jejich smícháním se z výsledného přípravku stává přípravek pro včely nebezpečný). Pokud by tato povinnost zde byla, když zákon výjimku, kterou dříve upravovala vyhláška, zrušil, pak je zde další velký nárůst počtu oznámení včelařům.

Výsledkem pak, pokud se s tím něco neudělá, je na jedné straně zahlcení včelařů různými nekonkrétními oznámeními a na straně druhé zvýšení administrativy zemědělců. Přitom záměrem bylo právě snížení administrativy zemědělců a to využitím existujícího elektronického systému evidence půdních bloků.

Řada komplikací, které se nyní ukazují, nebyla předvídána a s dotčenými stranami konzultována.

Mnoho našich základních organizací se v zájmu zklidnění situace spojila se zemědělci a došlo k dohodě o podávání informací o aplikacích přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných např. tam, kde nejsou přesné údaje, prostřednictvím důvěrníků.

Ministerstvo zemědělství ČR je o problému informováno a doufáme v brzkou schůzku, kde by se problém měl řešit.

Mgr. Jarmila Machová