ROZHODNUTÍ v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství 2023

21. 12. 2023

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 1 odst. 2 písm. a) a z) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZIF“), rozhodl podle § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s nařízením Komise (EU) č.1408/2013, v platném znění a v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), t a k t o:

Žadateli:

Český svaz včelařů, z.s.
IČ: 00443239
Se sídlem: Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1
Bankovní spojení: 907390/5500

se v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství poskytuje dotace ve výši 44 592 576 Kč pro rok 2023


Fond žádost posoudil a dne 5. 12. 2023 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k datu 1. 9. 2023 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond shledal, že na 583 941 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci.

Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 76,46 Kč na 1 zazimované včelstvo. Sazbu potvrzenou Ministerstvem zemědělství ČR Fond stanovil následovně:

Alokovaná částka pro rok 2023: 47 000 000 Kč
Zajištění administrace dotace: 5 % z alokované částky tj. 2 350 000 Kč
Uznaný počet včelstev: 583 941
Výpočet sazby: 47 000 000 – 2 350 000 = 44 650 000 Kč/583 941 = 76,46 Kč/1 zazimované včelstvo
Celková výše dotace na zazimovaná včelstva evidovaná v ústřední evidenci je tvořena součtem včelstev jednotlivých uznaných požadavků od chovatelů včel, tj. 44 623 160 Kč. Při výpočtu dotace Fond postupoval tak, že u jednotlivých požadavků byla vypočtená částka zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.

Sekretariát ČSV vyplatí dotaci 1.D. na účty jednotlivých ZO ČSV (a jednotlivě nečlenům) v nejkratším možném termínu po připsání finančních prostředků na účet sekretariátu.

TERMÍN výplaty a vyúčtování dotace 1.D. za rok 2023 pro ZO ČSV je do 31.1.2024, následně ZO vloží podepsané výplatní seznamy do systému CIS (viz Oběžník č. 1/2023).