Rozhodnutí č.j. SZIF_2023_0825684 o dotaci 1.D. 2023 - informace o možnosti podání odvolání

21. 12. 2023


Vážení přátelé,


Český svaz včelařů, z. s. jakožto žadatel o dotaci 1.D. obdržel 20. 12. 2023 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D pro r. 2023.

Součástí rozhodnutí je i bod III.1. Ověření v ústřední evidenci včel.


V příloze tohoto dopisu najdete tabulky (Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4) s registračními čísly těchto chovatelů, kteří nesplnili některou z podmínek dotace, a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.


Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká, proto se tímto obracíme na chovatele, aby si v přiložených tabulkách ověřili, zda se jich možnost odvolání netýká, a na vás funkcionáře základních organizací o pomoc a informování chovatelů v přiložených tabulkách.


Výňatek z Rozhodnutí:
III.1. Ověření v ústřední evidenci včel
Fond dne 5. 12. 2023 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2023 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond zjistil, že níže uvedeným chovatelům včel nelze poskytnout dotaci z následujících důvodů:
a) V příloze č. 2 tohoto rozhodnutí je uvedeno 705 chovatelů včel s počtem 5 183 zazimovaných včelstev, kteří nemají evidovaná včelstva k 1. 9. 2023 v ÚE a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.
b) V příloze č. 3 tohoto rozhodnutí je uvedeno 20 chovatelů včel s počtem 100 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE uvedený datum zrušení registrace a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.
c) není příloha
d) V příloze č. 4 tohoto rozhodnutí je uvedeno 218 chovatelů včel s počtem 434 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE menší počet včelstev, než uvedli v požadavku, a proto dle bodu 6 písm. g) části B dotačního programu 1.D. Zásad do výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 29. 12. 2023 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s. a to:
e-mailem: rueckerova@vcelarstvi.cz, sulcova@vcelarstvi.cz nebo datovou schránkou – ID: bkiswck

Prosíme chovatele, aby si zkontrolovali, zda v přiložených tabulkách není uvedeno jejich registrační číslo chovatele.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Mgr. Jarmila Machová, v. r.                                                                   Ing. František Krejčí, v. r.
předsedkyně ČSV, z. s.                                                                          tajemník ČSV, z. s.

 

 

Přílohy:
• Příloha č. 2 – CHYBÍ HLÁŠENÍ – Seznam zamítnutých požadavků konečných příjemců
• Příloha č. 3 – ZRUŠENÁ REGISTRACE - Seznam zamítnutých požadavků konečných příjemců
• Příloha č. 4 – ROZDÍLNÝ POČET VČELSTEV V ÚE - Seznam zamítnutých požadavků konečných příjemců