Ověřená včelařská pomůcka

10. 1. 2018

Kvalita výrobků, je věčným tématem výrobců a spotřebitelů, oblast včelařství nevyjímaje. Při uplatňování principu tržního hospodářství jsou rozšířené názory, že v podstatě méně kvalitní výrobek se bude prodávat málo nebo se nebude prodávat vůbec; a tudíž ho výrobce přestane vyrábět nebo zkrachuje. V oblasti včelařství v naší republice vlastní 95 % včelstev menší včelaři, kteří včelaří neprofesionálně. Každý rok začíná včelařit významná část nových včelařů – začátečníků, která nemá v podstatě žádné zkušenosti nebo minimální. Ti si pak mohou koupit i nekvalitní včelařské pomůcky včetně úlů.

Již v roce 1998 se snažilo vedení Českého svazu včelařů zavést poskytování známky kvality u vybraných výrobků. Bylo oceněno několik včelařských pomůcek. Poptávka po takovém hodnocení u včelařů i výrobků nebyla dostatečná. Systém během několika let zanikl.

V roce 2016 po orientačním hodnocení kvality vyráběných úlů Komise pro racionalizaci a osvětu přišla s návrhem systému udělování značky ověřené pomůcky obnovit a tak se snažit upozorňovat na pomůcky vysoké kvality. Republikový výbor v srpnu 2017 schválil směrnici č. 6/2017 pro udělování známky kvality „Ověřená včelařská pomůcka ČSV“.

Směrnici v plném znění naleznete na https://www.vcelarstvi.cz/statuty-rady-smernice-metodicke-pokyny

Postup při udělování známky kvality

 • Po udělení známky kvality obdrží žadatel certifikát o udělení známky kvality a grafické znázornění loga s příslušným číslem v seznamu. V rámci rozhodnutí PRV stanoví, kde bude uložen referenční vzorek, fotodokumentace, model apod.
 • KRO do 4 měsíců vypracuje k žádosti své stanovisko. PRV žádost a stanovisko KRO projedná a rozhodne nejpozději do 6 měsíců od doručení žádosti.
 • Žádost o udělení oprávnění označovat pomůcku „Ověřená včelařská pomůcka ČSV“ podává na sekretariát RV ČSV výrobce popřípadě dovozce pomůcky. Žádost dokládá vzorkem, návodem na použití, fotodokumentací, popřípadě doložením prohlášením o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů apod.
 • Právo označovat pomůcku známkou kvality uděluje Předsednictvo republikového výboru (dále PRV) na návrh komise pro racionalizaci a osvětu (dále KRO).
 • Žadatel zašle na účet ČSV poplatek 1 000 Kč
 • Komise v nutných případech může požádat o doplnění žádosti, o spolupráci příslušného specialistu, o ověření v praxi apod. V těchto případech se lhůta pro udělení známky úměrně prodlouží. Tuto skutečnost sekretariát neprodleně oznámí žadateli.
 • Držitelé známky kvality a předmětná pomůcka se zapisují do „Seznamu držitelů známky kvality“. Seznam vede sekretariát ČSV a je zveřejněn na www.vcelarstvi.cz

Osnova přihlášky

 • Prokazatelnost existence – foto, schéma, vzorek, technické parametry
 • Název přihlašované pomůcky
 • Výrobce – dovozce, jméno, název, adresa přihlašující výrobek – pomůcku k oprávnění označovat ji známkou „Ověřená včelařská pomůcka ČSV“
 • Popis pomůcky – výrobku; K čemu slouží, základní popis, popis funkce, přínos pro včelaře
 • Datum vyhotovení, kontaktní osoba pro další jednání, podpis výrobce, dovozce

 

 

V …………………….                      Dne …………………….                              Podpis ………………………………………….