OBĚŽNÍK č. 1/2021

4. 3. 2021

OBĚŽNÍK č. 1/2021
Český svaz včelařů, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1
tel.: 224 934 082, 224 932 421, e-mail: Info@vcelarstvi.cz
den vydání: 3.3. 2021


Určeno: všem organizačním jednotkám Českého svazu včelařů, z.s.


Upozorňujeme:
Oběžník 1/2021 je zasílán pouze elektronickou poštou a bude zveřejněn na webových stránkách www.vcelarstvi.cz

Obsah:


I. Informace o výši schválené dotace 1.D. za rok 2020

Dne 24.2.2021 bylo doručeno datovou schránkou na ČSV, z.s., Rozhodnutí o dotaci 1.D č.j. SZIF/2021/0158825. Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 1 odst. 2 písm. a) a z) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZIF“), rozhodl podle § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1408/2013, v platném znění, a v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), t a k t o:
Žadatel dne 27. 10. 2020 podal žádost pod čj. SZIF/2020/0645529, jejímž obsahem bylo 51 844 požadavků od konečných příjemců dotace na 635 614 zazimovaných včelstev. Žádost byla v souladu s bodem 7 část B dotačního programu 1.D. Zásad podána včas.
Fond žádost posoudil a dne 10. 2. 2021 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k datu 1. 9. 2020 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Po ověření Fond shledal, že na 629 716 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci. Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 158,41 Kč na 1 zazimované včelstvo. Sazbu potvrzenou Ministerstvem zemědělství ČR Fond stanovil následovně:
Alokovaná částka pro rok 2020: 105 000 000 Kč
Zajištění administrace dotace: 5 % z alokované částky tj. 5 250 000 Kč
Uznaný počet včelstev: 629 716
Výpočet sazby: 105 000 000 – 5 250 000 = 99 750 000 Kč/629 716 = 158,41 Kč/1 zazimované včelstvo
Celková výše dotace na zazimovaná včelstva evidovaná v ústřední evidenci je tvořena součtem včelstev jednotlivých uznaných požadavků od chovatelů včel, tj. 99 729 825 Kč. Při výpočtu dotace Fond postupoval tak, že u jednotlivých požadavků byla vypočtená částka zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů. Žadatel vyplatí dotaci v nejkratším možném termínu jednotlivým chovatelům včel dle jejich uznaných požadavků, které chovatelé včel žadateli doručili dle ustanovení čl. 6 písm. d) část B dotačního programu 1.D. Zásad do 16. 9. 2020. Seznam uznaných požadavků konečných příjemců dotace v celkovém rozsahu 51 074 je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
Dotace pro konečného příjemce, který uvedl v požadavku, že chová více než 150 včelstev (profesionální chovatel včel) dle PNK č. 2015/1368, příloha, odst. 3, bod ii), bude poskytnuta v režimu de minimis tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
Vyúčtování dotace: SEZNAM HOBBY (PROFI) VČELAŘŮ, JIMŽ BYLA VYPLACENA DOTACE 1.D. ZA ROK 2020) zašlete po výplatě na příslušnou OO ČSV. K seznamu přiložte kopii bankovního výpisu, kopie ústřižku poštovní poukázky nebo plné moci.


Vzhledem k mimořádné situaci související s covidovou nákazou termíny zpracování dotace uvedené v Oběžníku č. 2/2020 nemohly být splněny. V tuto chvíli přesný termín celkového vyúčtování není poskytovatelem dotace stanoven. Podle stavu omezení pohybu osob a shromažďování předpokládáme, že ZO ČSV by měly činnosti podle termínovníku oběžníku č. 2/2020 provést do 15.4.2021 (původní termín 31.1.2021). Následně OO ČSV předají sekretariátu řádně zkontrolované originály „Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. za rok 2020“, „Seznamu profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. za rok 2020“ a doložené plné moci nebo kopie poštovních poukázek (převodního příkazu) od jednotlivých ZO ČSV, z. s. do 15.5.2021 (původní termín 28.2.2021).

V současné době probíhá informování chovatelů včel, kterým byla dotace zamítnuta nebo krácena, o možnosti podat odvolání. 692 chovatelů bylo rozhodnutím poskytovatele kráceno o dotaci na počet včelstev, který převyšoval počet včelstev hlášený k 1.9.2020 do ÚE – viz článek na našem webu Informace pro chovatele včel, kterým byla částečně zamítnuta žádost o dotaci 1.D - Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz). Děkujeme vám, funkcionářům za pomoc s informováním dotčených chovatelů.


II.
Výplata dotace 1.D v nouzovém stavu ČR
v souvislosti s pandemií koronaviru


Víme, že výplata dotace bude probíhat obtížně z důvodu vládních opatření, proto uvádíme, některé návody, jak by ZO mohla postupovat (příklady jsou i Vašimi náměty z telefonních dotazů).
Máme 1 100 základních organizací. Každá je jiná, jinak velká, má jiné možnosti, jiné funkcionáře a není možné stanovit jeden způsob výplaty dotace, který by vyhovoval všem. Proto uvádíme jenom příklady a náměty, jak je možné postupovat:

 1. Postup pro výplatu dotací na účet chovatele (Z celkové výše dotace nelze strhávat členské příspěvky ani jiné poplatky):
  a) Pokud nemá chovatel uvedené číslo v požadavku, tak předá funkcionáři (který pracuje v CIS) písemně nebo e-mailem číslo účtu.
  b) V programu CIS na kartě jednotlivého včelaře zaškrtněte Posílat dotaci na účet a číslo účtu a kód banky vyplňte do požadovaných kolonek.
  c) Potvrdit modré tlačítko ULOŽIT (na konci karty včelaře)
  d) Čísla účtů se automaticky přenesou do SEZNAMU HOBBY VČELAŘŮ, JIMŽ BYLA VYPLACENA DOTACE 1.D. ZA ROK 2020.
  d) Po odeslání plné výše dotace 1.D. na jedno zazimované včelstvo (dle Rozhodnutí SZIF) jednotlivým chovatelům, budete k seznamu přikládat kopii bankovního výpisu z účtu ZO ČSV. V kopii výpisu z banky u jednotlivých plateb označíte číslo řádku ze SEZNAMU HOBBY VČELAŘŮ, JIMŽ BYLA VYPLACENA DOTACE 1.D. ZA ROK 2020. Žádný podpis nebudete v řádku mít, pouze číslo účtu chovatele.
  e) Při přípravě příkazu k úhradě doporučujeme do poznámky napsat částku členského příspěvku na rok 2021, aby člen věděl, kolik peněz má zpětně poslat na účet ZO ČSV. Při odesílání plateb chovatelům na účty prosím používejte jako variabilní symbol registrační číslo chovatele.
 2. Výplata na účet důvěrníka:
  a) Důvěrník dostal plné moci od chovatelů včel v jedné obci.
  b) V současné době nouzového stavu může ZO poslat na účet důvěrníka finanční prostředky pro ostatní chovatele v obci, ale pošle je jednotlivou platbou a jako variabilní symbol vždy uvede registrační číslo chovatele.
 3. Postup pro výplatu dotace v hotovosti:
  a) Připomínáme, při výplatě dotace, při přímé komunikaci s druhou osobou dodržujte pravidla 4 R, Ruce – desinfekce, Rozestupy, Respirátor a hlavně Rozum.
  b) Výplata může být vyplácena s pomocí důvěrníků.
  c) Důvěrníci dotaci rozvezou nebo roznesou chovatelům.
  d) Při karanténě raději volte výplatu na účet.
  e) Chovatelé mohou vyplnit plné moci, naskenovat nebo předat důvěrníkovi a při výplatě se sejdou pouze důvěrníci.
  f) K převzetí dotace přistupujte jednotlivě.
  g) Výplatu lze provádět i venku.
 4. Postup výplaty dotace při úmrtí konečného příjemce:

Podle organizačních pokynů k dotaci 1.D podpora včelařství pro r. 2020 část C bod 6 v případě, že dojde v období od podání požadavku do výplaty dotace k úmrtí chovatele včel a dědic se nejpozději v den výplaty prokáže úmrtním listem, případně dokumentem vystaveným notářem nebo předběžným opatřením soudu, který osvědčí jeho dědické právo k dotaci, bude mu dotace vyplacena. Neprokáže-li se, nárok zaniká a ZO dotaci v daném termínu vrátí.
V zájmu předcházení problémů, že by se dědiců s úmrtním listem mohlo dostavit více nebo by mohli výplatu jednomu z nich ostatní zpochybňovat, je dobré žádat předložení dokumentu od notáře (stačí obyčejný dopis na hlavičkovém papíře s jeho podpisem, kde bude uvedeno, kdo dědí včelstva). Na základě uvedených dokladů, které předloží předpokládaný dědic, a podpisu dědice dotaci vyplatíte, nebo pošlete na účet. K seznamu příjemců dotace dokumenty přiložíte pro případnou kontrolu.
Nikdo nekontroluje, jak se včelstvy pak dědic naloží, zda je prodá nebo daruje nebo bude dále včelařit. Dotace je poskytována na účel zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin v r. 2020, takže není, co kontrolovat. Pokud dědic nebude ve včelaření pokračovat, pak se nemusí registrovat v Ústřední evidenci ČMSCH, a.s. na Hradišťku. Ani není nucen být členem svazu. Pokud se však stane členem svazu, postupuje se ohledně členského příspěvku podle Směrnice o členských příspěvcích č. 1/2016, čl. II odst. 9 - Jestliže bude za člena přijat dědic po zemřelém členovi, jenž měl již zaplacen členský příspěvek na r. 2021, započte se tomuto přijatému členovi členský příspěvek zaplacený zemřelým členem (zůstavitelem).

 

III. Administrace dotace 1.D.


Do dnešního dne nemáme vyúčtování za OO ČSV Jeseník a Klatovy.

 

IV. Platba členských příspěvků na rok 2021

 

 1. Výjimečná doba si žádá mimořádný přístup a toleranci i v oblasti plateb členského příspěvku. Záleží proto na ZO ČSV, jaké zásahy ve své členské základně vedené v CIS provede nebo spíše neprovede v případě pozdní úhrady členského příspěvku řádného člena na r. 2021.
 2. Stejnou filozofii budou uplatňovat ústřední orgány svazu a sekretariát vůči ZO ČSV, to znamená, že nebudeme účtovat žádné vícenáklady za pozdě došlé platby členských příspěvků za r. 2021.
  Děkujeme základním organizacím, které již členský příspěvek zaplatily.


V. Emailové adresy na doméně vcelarstvi.cz


V minulém roce proběhly volby do orgánů ZO a OO. Na některá místa nastoupili noví funkcionáři, kteří se zaučují a často nevědí, že jejich ZO, OO má založenu mailovou schránku na doméně
vcelarstvi.cz a co je s ní vše spojeno. Oni to bohužel často nevědí ani starší funkcionáři. Pro někoho budou další informace novinka, pro někoho pouhé opakování.
Každá ZO, OO a KKV má přidělenou emailovou adresu na doméně vcelarstvi.cz. Formát mailové adresy je zoxxxx@vcelarstvi.cz, ooxxxx@vcelarstvi.cz (např.: zojehnice@vcelarstvi.cz, oopardubice@vcelarstvi.cz). Důvodů k zavedení jednotných emailových adres bylo několik: - Je to hlavní komunikační kanál mezi centrálou a ZO/OO - Zrychlení komunikace s organizacemi na všech úrovních ČSV - Kvalitní antispamový a antivirový filtr na mailu od společnosti Google - Jedna schránka, jedna historie mailové komunikace organizace
- Transparentnost – velmi těžko se udržuje seznam aktuálních kontaktních adres organizací, když jsou to v podstatě soukromé maily na seznamu, tiscali, gmailu apod., měnící se s odchody a příchody funkcionářů. Málokdo si při odchodu z funkce vzpomene, že by měl dát sekretariátu na vědomí změnu kontaktní emailové adresy na svou organizaci. Často pak dochází k tomu, že důležitá informace nedorazí k tomu správnému člověku. Pak si dotyčná organizace ZO stěžuje na neinformovanost a vznikají z toho různé nepříjemné situace.


Je třeba, aby každá ZO, OO, KKV používala, jako oficiální mailovou adresu přidělenou na doméně vcelarstvi.cz. Vždyť každá firma má také svou oficiální mailovou schránku, kterou nemění pokaždé s odchodem někoho z vedení. A každá ZO, OO má IČO, takže vlastně jste taková malá firma. Vy budete mít jistotu, že vám zprávy od nás dorazí a nemusíte si dělat starosti s ohlašováním změny vaší schránky po odchodu člena výboru.
Ke každé schránce máte k dispozici prostor pro ukládání vašich dokumentů 30GB a několik aplikací Google for Work, které můžete také využívat. Je Z D A R M A a v neposlední řadě v dnešní době k hojně využívané on-line komunikaci je tu Google Meet. Zkontrolujte si prosím, zda máte nastavenou schránku na doméně vcelarstvi.cz v kontaktních informacích v CISu. Pokud ne, tak vás chceme požádat o nápravu.
Technické pokyny.
Pokud budete mít jakýkoliv technický dotaz na zprovoznění, přístup nebo používání těchto schránek, zavolejte na sekretariát ČSV. Linda Hladíková, tel.: 222 515 512, nebo e-mail: hladikova@vcelarstvi.cz a Ing. František Krejčí tel. 224 930 072, e-mail krejci@vcelarstvi.cz . Lze nastavit i přesměrování z těchto schránek na vaše soukromé maily, abyste nemuseli sledovat ještě další mail. Vše vám pak dojde do jedné schránky, kterou jste zvyklí pravidelně navštěvovat.


Zejména v této době omezeného pohybu osob a shromažďování je nutností využívat více mailové pošty a dalších forem online komunikace.


VI. Nová služba našeho webu


Možná si někteří z vás všimli, že na našem webu www.vcelarstvi.cz je na úvodní stránce nabídka nové služby ODBĚR AKTUALIT. Po rozkliknutí zadáte své jméno, email a odešlete. Od této chvíle budete informováni o každé aktualitě tak, že článek přijde přímo na váš mail. Informujte o této novince své členy.


VII. Anketa o vydávání eVčelařství


Na základě mnoha požadavků zejména mladší generace našich členů připravili jsme pro členy svazu anketu, kterou chceme zjistit, jak velký zájem je v členské základně o vydávání Včelařství elektronickou formou. Na anketu jsme upozornili již v březnovém Včelařství a probíhá na našem webu. Upozorňujeme, že papírové vydání Včelařství, nebude v žádném případě zrušeno. Zda se spustí vydávání e-Včelařství vedle papírového vydání, bude záviset na výsledcích ankety. Podle nich srovnáme současné náklady s náklady souvisejícími s tvorbou elektronické formy časopisu. Pokud úspora nebude nijak zásadní, zůstaneme jen a pouze u papírové verze. Informujte o anketě své členy.

 

Za řádné splnění úkolů všem funkcionářům děkujeme!


Za Český svaz včelařů, z. s.:
Mgr. Jarmila Machová v. r.                                                                                                                           Ing. František Krejčí v. r.
                   předsedkyně                                                                                                                          pověřený výkonem funkce tajemníka