Informace pro chovatele včel, kterým byla částečně zamítnuta žádost o dotaci 1.D

2. 3. 2021

24.2.2021 jsme informovali článkem na našem webu, že svaz obdržel Rozhodnutí o dotaci 1.D č.j. SZIF/2021/0158825. Informovali jsme tam o důvodech k zamítnutí některých žádostí zcela nebo zčásti. Pracovníci sekretariátu již informovali více než polovinu dotčených chovatelů. Zbývá obeslat 692 konečných příjemců, u nichž došlo ke krácení požadavků z důvodů nižšího počtu včelstev v ÚE (ústřední evidenci), než uvedli v požadavku.

Fond dne 10. 2. 2021 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2020 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond zjistil, že 692 chovatelů s 1 823 včelstvy má v ÚE uveden nižší počet včelstev, než na jaký požádali o dotaci. Pro stanovení výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE a u počtu převyšujícího tento počet byl požadavek zamítnut.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 5.3.2021 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 nebo na email michalkova@vcelarstvi.cz, svobodova@vcelarstvi.cz

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká a počet konečných příjemců, kterým byla dotace zamítnuta nebo krácena, je 1 447. Proto pro informaci o rozhodnutí a možnosti se odvolat jsme zvolili tuto cestu a současně jsme oslovili základní organizace s prosbou o kontaktování jejich členů, jichž se rozhodnutí týká.

V příloze článku naleznete tabulku s registračními čísly chovatelů (osobní údaje konečných příjemců nelze zveřejňovat) a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Mgr. Jarmila Machová

Příloha: tabulka III. 1 d) příloha č. 5