Dřevinou roku 2018 je vrba. Je nenahraditelná zejména pro včely

24. 10. 2018

Vrba je jedna z nejzajímavějších dřevin České republiky. Vrb je u nás 21 původních domácích druhů a tak byla vyhlášena Dřevinou roku 2018. Vrba zajišťuje ochranu břehových svahů nebo rekultivaci lomů. Důležitá je také jako zdroj proteinové včelí výživy při jarním vylétání z úlů. Informuje o tom Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

Výzkumem této dřeviny se řadu let zabývá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v Kunovicích. Může se pochlubit unikátním klonovým archivem druhů vrb, který představuje cennou sbírku genotypů tohoto rodu. Na základě velké poptávky loni založila matečnici nejžádanějších včelařských druhů vrb. V klonovém archivu je v současné době soustředěno celkem 1230 klonů vrb od 97 druhů a jejich kříženců z udržovacího šlechtění a archivace cenných genotypů

Archivy jsou vedeny způsobem in vivo ve výsadbách seřazených podle jednotlivých druhů a klonů. Klony představují odlišné typy v rámci druhů a jejich hybridy. Jednotlivé klony se obnovují většinou řízkováním jednoletých výhonů, roubování se používá u nekořenících druhů. 'Obnova archivů by se měla uskutečnit přibližně po 15 letech tak, aby nedocházelo k úhynu a ztrátě klonů,“ uvádějí Marie Benedíková a Jolana Kyseláková z Výzkumné stanice Kunovice. Zde se můžete podívat na vrby, které jsou ve Výzkumné stanici Kunovice k dispozici.

Loni vědečtí pracovníci v Kunovicích založili matečnici vybraných nejžádanějších včelařských druhů vrb. Poptávka po řízcích některých druhů totiž přesahovala množství získávané z klonů těchto druhů v archivu. Ty jsou dnes starší 20 let a hůře obrůstají.

„Archivní sbírka klonů v Kunovicích poskytuje velké množství druhů i klonů vrb, které se rozrostlo o nové hybridy vzniklé spontánně vzájemným sprášením,' uvádějí Marie Benedíková a Jolana Kyseláková. 'Některé tyto hybridní klony představují z hlediska včelařského využití slibný materiál. Chybělo však jejich fenologické hodnocení, aby bylo možno určit jejich využitelnost z včelařského hlediska. Proto v návaznosti na předcházející výzkum bylo prováděno odpovídající fenologické a fenotypové hodnocení (ranost, délka kvetení, pohlaví květů) včelařsky využitelných klonů, které nebyly součástí původního výzkumu,' dodávají Marie Benedíková a Jolana Kyseláková. Na základě těchto výsledků byl aktualizován soubor klonů vrb doporučených pro včelí pastvu.

V poslední době dochází ke značnému úbytku včelstev a tím také k poklesu produkce medu. Příčiny tohoto stavu jsou velmi různorodé, jednou z nich může být i nedostatek pylové pastvy včel v jarních měsících. K optimalizaci stavu je vhodná výsadba vrb pro včelí pastvu, protože ranost kvetení těchto druhů představuje nenahraditelný zdroj proteinové včelí výživy při jarním vylétání z úlů až do doby kvetení ovocných stromů.

Doba rozkvětu vrb se každoročně přizpůsobuje povětrnostním podmínkám, a tak vrby rozkvétají vždy v době, kdy příznivě ovlivňují jarní rozvoj včelstev. Různá doba kvetení jednotlivých druhů vrb prodlužuje období časné včelí pastvy a zvyšuje pravděpodobnost využití produkce pylu včelami i při proměnlivém počasí. Později kvetoucí druhy vyplňují snůškovou mezeru pylu do rozkvětu ovocných stromů, se kterými současně kvetou naše stromové vrby. Z této skutečnosti vyplývá vysoká významnost a nenahraditelnost druhů vrb pro včelařské využití.

V důsledku klimatických změn stoupá význam vrby nejen pro její schopnost zadržovat vodu v krajině a zpevňování půdy na březích vodotečí a vodních nádrží. V současnosti upřednostňovaná likvidace dřevin okolo vodotečí tuto zeleň silně redukuje a tím dochází mimo narušení životního prostředí také k omezení biodiverzity.

Hospodářské využití různých druhů vrby je velmi široké. Od výsadeb pro zpevňování břehů vodních toků nebo zpevňování nově utvořeného terénu při dokončování stavebních úprav, přes využití prutů jako košíkářské suroviny, výsadbu pro okus zvěře, výsadbu živých plotů, osazování zamokřených ploch, rekultivační výsadbu na extrémních stanovištích a okrasnou výsadbu.

Vrby v roce 2017 zaujímaly 2502 ha (z toho vrba bílá a křehká 1608 ha a jíva 894 ha), což představuje dohromady 0,1 % porostní půdy dohromady. Zvlášť je to pro vrbu bílou a křehkou 0,06 % a pro jívu 0,03 %. V žebříčku zastoupení jednotlivých dřevin je pak vrba na 32. místě a jíva na 38. místě

Vrby v kunovickém klonovém archivu podle účelu použití:

Okrasné keřové vrby
Okrasné stromové vrby
Vrby vhodné na vrbové výtvory, stavby
Vrby pro včelí pastvu
Vrby košíkářské
Vrby na produkci štěpky

Převzato z Ekolist