CELOSTÁTNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: VČELA A ČLOVĚK

1. 1. 2020 - 10. 2. 2020

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

1.Jednotlivých prací je možno poslat maximálně deset

2.Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.

5.Snímky musí splňovat následující požadavky:

Formát souboru:

– JPG (High quality)

– max velikost 10MB / soubor

– Nedostatečná kvalita znemožňující prezentaci v podobě tisku může být důvodem k vyřazení fotografie.

téma fotografií: Včela a člověk

(témata: městské včelaření, včelaří celá rodina, dědeček včelař /babička včelařka… apod./

.

1.Všechny fotografie musí být opatřeny názvem a přesným popiskem a místem pořízení fotografie

2.Soutěžící je zároveň plně zodpovědný za dodržení všech právních předpisů a zajištění potřebných povolení, pokud jsou pro v dané lokalitě nutná. Tato povolení je povinen na vyžádání pořadatele předložit k nahlédnutí.

3.Přijaty budou jedině příspěvky poslané na adresu vcelaripraha@gmail.com

4.Možnost přihlašování snímků do soutěže od 1.1.2020 Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do soutěžního ročníku je 10.2.2020, 24:00 hodin .středoevropského času.

5.Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže., neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněn&i acute;m ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.

6.Pro všechny fotografie kromě oceněných a vystavených fotografií udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže, právo k užití obrázků o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.

7.Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro účely pořádání výstav (včetně propagace soutěže a výstav a spojení s partnery) a dále i k následnému užití pro účely budoucích výstav České republice i v zahraničí.

8.Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s. a MěV ČSV Praha, z.s. případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.

10.Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.