Změna vyhlášky na ochranu včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismu při použití přípravků na ochranu rostlin

28. 12. 2017

Novela vyhlášky reaguje na změny rostlinolékařského zákona, který nabyl účinnosti již 1. 12. 2017 a o kterém jsme již informovali na našem webu 25. 9. 2017.

V příloze přinášíme úplné znění vyhlášky a do Včelařství č. 2/2018 připravujeme uveřejnění dotčených částí obou předpisů tak důležitých pro chov včel s patřičným komentářem.