Vyšla Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019

28. 11. 2018

Dne 7. 11. 2018 byla Ministerstvem zemědělství ČR schválena a dne 21.11.2018 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce MZe nová metodika kontroly zdraví.

Co se týče včel došlo:

a) ke změně režimu vyšetření na mor včelího plodu pod kódem EpM120. Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech se nově bude provádět po 2 letech od zrušení ochranného pásma. Vyšetřování se provede mimo současná ochranná pásma v oblastech, která byla před dvěma roky ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se zde v následujících letech nevyšetřovalo. Jeden směsný vzorek může obsahovat měl maximálně od 25 včelstev.

b) ke zrušení povinného státem hrazeného vyšetření na mor včelího plodu podle kódu EpM130 v chovech včelích matek. Pokud jsou matky přemísťovány mimo katastrální území tvořící obec, je třeba provádět vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu podle kódu ExM110. Není proto nadále nezbytné zařazovat tuto povinnost specificky pro chovatele včelích matek.

c) k doplnění nového kódu EpM160 pro vyšetření na mor včelího plodu od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky měli se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo. Jeden směsný vzorek může obsahovat měl nejvýše od 10 včelstev. Důvodem změny je možnost hradit náklady na vyšetření v režimu povinných úkonů hrazených ze státního rozpočtu v souladu s Metodikou 2019 a eliminovat tak administrativní zátěž spojenou s úhradou nákladů na laboratorní vyšetření prostřednictvím náhrad nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami vyplácených MZe na základě žádosti chovatele. Pro státní veterinární ústavy tato změna znamená, že již nebudou fakturovat náklady na vyšetření chovatelům včel, ale krajským veterinárním správám jako státní zakázku.

d) ke zrušení kódu ExM400 pro parazitologické vyšetření na nosematózu.

Příloha:

Výňatek z Metodiky kontroly zdraví zvířat a vakcinace na rok 2019 – včely

Mgr. Jarmila Machová