Tisková zpráva o standardech ochranných cílů pro posuzování rizik pesticidů včelám

24. 8. 2020

Snižuje Evropa standardy cílů ochrany pro posuzování rizik pesticidů na včely?

APIMONDIA je nezisková organizace zastupující včelaře a jejich zájmy po celém světě. Odborníci společnosti APIMONDIA sledují vývoj pokynů EFSA (od roku 2013) i evropské iniciativy a předpisy. Několik členů Výkonné rady APIMONDIE je zapojeno do témat souvisejících s účinky pesticidů a Hodnocením rizik. Naše organizace se nedávno zapojila do skupiny zúčastněných stran EFSA i do iniciativy Bee Partnership Initiative.

Na nedávném zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata a krmiva (SCoPAFF) 16. a 17. července nás znepokojuje nový vývoj a diskuse o hodnocení rizik průmyslových chemických látek vůči včelám. Tento výbor je složen ze zástupců Evropské komise členských států a EFSA.

Během tohoto setkání byl předložen návrh na použití specifického modelu úbytku včelstev (BEEHAVE) k určení přijatelných prahových hodnot pro používání pesticidů v zemědělském prostředí. Máme několik výhrad k používání tohoto modelu k posouzení rizika vůči pesticidům. Mnohé z našich výhrad byly EFSA poprvé sděleny v roce 2015 po vydání modelu. Za prvé, tento model nebyl navržen k posouzení rizika pesticidů: modeluje úhyn včelstev pouze na základě ztráty populace včelích dělnic (nový modul o účincích pesticidů, který byl do modelu přidán, nebyl dosud vyhodnocen). Úhyn včelstev je složitý proces, který vědci na celém světě uznávají a je způsoben několika proměnnými, mezi něž patří nedostatečná výživa, expozice průmyslovým chemikáliím, parazitům a patogenům včetně roztočů Varroa a některé postupy chovu včelstev. V tomto modelu se dále nezohledňují subletální účinky. Zásady zjišťování rizik pro včely, které představují pesticidy používající tento model, nejsou vhodné. Jak je zřejmé z obsáhlé literatury, která se nyní zabývá tímto tématem, expozice pesticidům představuje mnohem větší riziko pro populaci divokých a řízených včel, než zastánci používání tohoto modelu od Syngenty a dalších výrobců pesticidů.

Revize pokynů EFSA pro včely z roku 2013 (BGD) je stále předmětem ověřování a během tohoto procesu proběhly konzultace zúčastněných stran. Včelařské organizace, včetně Apimondie, bohužel nevěděly o návrzích předložených na zasedání 16. a 17. července 2020 v Bruselu. Tento postup je pro naši organizaci hlubokým zklamáním. Nejlepší rozhodnutí jsou výsledkem diskuse všech zúčastněných stran.

Bereme na vědomí, že nařízení EU (ES) č. 1107/2009 stanoví, že pesticidy nesmí mít „žádné nepřijatelné akutní nebo chronické účinky na přežití a vývoj včelstev, s přihlédnutím k účinkům na larvy včel a chování včel“. Na základě této logiky omezila Evropská komise v prosinci 2013 používání 3 vysoce toxických neonikotinoidních insekticidů působících na včely. V dubnu 2018, téměř o 5 let později, jsme s nadšením přivítali úplný zákaz použití těchto tří pesticidů. Byl to důležitý krok k zajištění potravinové bezpečnosti. Včely hrají důležitou roli v produkci mnoha plodin.

Je to téměř 8 let neustálého produkci o stanovení cílů ochrany pro hodnocení rizik, které jsou přijímány EP a čl. státu. EFSA BGD z roku 2013 je jediným komplexním a aktuálním manuálem, který používá vědeckou metodu k popisu toho, jak posoudit dopad pesticidů na všechny opylovače. Tento dokument nebyl bohužel nikdy přijat členskými státy a nikdy nebyl implementován kvůli vysokému tlaku farmaceutického průmyslu. Uvítali jsme však, že Evropský parlament ve středu 23. října 2019 zamítl návrh Evropské komise na „kompromis“ ke snížení cílů ochrany (pouze pro akutní toxicitu a pouze pro včely medonosné). Evropští občané a včelaři v Evropě a na celém světě věřili, že tímto rozhodnutím Evropský parlament potvrdil vůli dosáhnout vyšších úrovní ochranných standardů pro včely, jiné opylovače a životní prostředí.

EU a všechny členské státy stále více vnímají hodnotu včel a opylovačů a potřebu jejich ochrany před antropogenními tlaky na využívání půdy. Iniciativa EU pro opylovače je jasnou hnací silou, jak toho dosáhnout.

Naléhavě žádáme Evropský parlament a Evropskou komisi, aby při rozhodování o rizicích, která představují pro polylátory zemědělské chemikálie, zvážili všechny informace. Z hlediska zabezpečení potravin a včelařů je životně důležité, aby současná opatření na omezení expozice pesticidům včelám nebyla odstraněna nebo změkčena.

APIMONDIA vyzývá Evropskou komisi, aby přijala konzervativní přístup, který zahrnuje všechny zúčastněné strany. Vyvíjí se několik modelů, které berou v úvahu mnoho proměnných, kterým včely čelí v zemědělské krajině (včetně letálních akutních a chronických i subletálních účinků). S použitím těchto nových modelů umožní přesnější předpovědi přijatelného rizika zájmy zemědělství v souladu se zájmy včelařů a ochránců přírody. Mezitím doporučujeme přijmout směrnici o ochraně rostlin z roku 2013 a ochranu současných opatření k omezení používání pesticidů v krajině, kde jsou včely zranitelné.

Naše budoucnost a naše potravinová bezpečnost závisí na rozhodnutích, která dnes činíme v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek včel!

Tisková zráva v angličině zde