Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D za r. 2020 bylo doručeno na svaz

24. 2. 2021

Dnes jsme obdrželi do datové schránky Rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF, fond), kterým se v rámci dotačního programu 1.D Podpora včelařství

I. poskytuje dotace ve výši 99 729 825 Kč,

II. poskytuje příspěvek ve výši 5 250 000 Kč na zajištění administrace dotace,

III. zamítá žádost o poskytnutí dotace ve výši 1 040 940 Kč.

O dotaci 1.D ČSV, z.s. jakožto žadatel požádal na základě požadavků 51 844 chovatelů včel na 635 614 zazimovaných včelstev v celkové výši 114 410 520 Kč. Po ověření registrace chovatelů včel v ÚE (ústřední evidence) a počtu včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE, fond shledal, že na 629 716 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci.

Sazba na zazimované včelstvo byla vypočtena ve výši 158,41 Kč. Při výpočtu dotace byla výsledná částka zaokrouhlena na celé koruny dolů.

Na základě výzev fondu došlo k odstranění podstatné části nedostatků. Poté fond opětovně posoudil doplnění žádostí a jejich příloh a zjistil následující chyby:

Ad 1

a) 476 chovatelů s 2 253 včelstvy nemají evidovaná včelstva k 1.9. v ÚE,

b) 177 chovatelů s 827 včelstvy mají v ÚE zrušenou registraci,

c) 4 chovatelé se 16 včelstvy nejsou zaregistrováni v ÚE,

d) 692 chovatelů s 1 823 včelstvy mají v ÚE uveden nižší počet včelstev, než na jaký požádali o dotaci,

e) 68 chovatelů s 368 včelstvy mají v ÚE hlášení s nulovým počtem včelstev.

Celkem z výše uvedených důvodů nelze poskytnout dotaci 1 417 chovatelům s počtem 5 287 včelstev.

Dále byly zamítnuty požadavky o dotaci konečným příjemcům z důvodů:

Ad 2

a) Nepředložení potvrzení o umístění včelstev u 15 chovatelů se 168 včelstvy,

b) Nedoložení rozhodnutí soudu o schválení správy jmění nezletilého chovatele zákonným zástupcem u 3 chovatelů s 12 včelstvy,

c) Nesplnění lhůty k podání požadavku o dotaci (podáno po 16.9.2020) u 9 chovatelů se 145 včelstvy,

d) Překročen limit de minimis u 1 chovatele se 171 včelstvy.

Celkem tak z výše uvedených důvodů u 30 chovatelů včel s 496 včelstev dotaci nelze poskytnout.

Celkem Ad 1 a 2 nesplnilo podmínky dotace 1447 chovatelů s 5 783 včelstvy, a jejich požadavky proto byly zamítnuty.

Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání podává žadatel, tj. Český svaz včelařů, z.s. Koneční příjemci svá vyjádření musí podávat jeho prostřednictvím. Termín k odvolání uplyne 11.3.2021.

Finanční prostředky dle výroku I. budou zaslány obratem po jejich obdržení od poskytovatele dotace, počítáme začátkem března t.r.

Koneční příjemci, kteří jsou mezi těmi, jimž v jejich požadavku nebylo vyhověno – viz výrok III., budou informováni.

Mgr. Jarmila Machová