Rozhodnutí č.j. SZIF/2022/0035604 o dotaci 1.D. - Informace o možnosti podání odvolání

19. 1. 2022

Vážení přátelé,

Český svaz včelařů, z. s. jakožto žadatel o dotaci 1.D obdržel 18.1.2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D pro r. 2021. Součástí rozhodnutí je i bod III.1 Ověření v ústřední evidenci včel chovatelů.

V příloze tohoto dopisu najdete tabulky (Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4) s registračními čísly těchto chovatelů, kteří nesplnili některou z podmínek dotace, a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká, proto se tímto obracíme na chovatele, aby si v přiložených tabulkách ověřili, zda se jich možnost odvolání netýká, a na vás funkcionáře základních organizací o pomoc a informování chovatelů v přiložených tabulkách.

Výňatek z Rozhodnutí:

III.1. Ověření v ústřední evidenci včel

Fond dne 4.1. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2021 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond zjistil, že níže uvedeným chovatelům včel nelze poskytnout dotaci z následujících důvodů:

a) V příloze č. 2 tohoto rozhodnutí je uvedeno 1 090 chovatelů včel s počtem 8 024 zazimovaných včelstev, kteří nemají evidovaná včelstva k 1. 9. 2021 v ÚE a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

b) V příloze č. 3 tohoto rozhodnutí je uvedeno 54 chovatelů včel s počtem 268 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE uvedený datum zrušení registrace a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

c) není příloha

d) V příloze č. 4 tohoto rozhodnutí je uvedeno 411 chovatelů včel s počtem 902 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE menší počet včelstev než uvedli v požadavku, a proto dle bodu 6 písm. g) části B dotačního programu 1.D. Zásad do výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 28.1.2022 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 poštou nebo na email rueckerova@vcelarstvi.cz, sulcova@vcelarstvi.cz

Prosíme chovatele, aby si zkontrolovali, zda v přiložených tabulkách není uvedeno jejich registrační číslo chovatele. Zároveň žádáme jednotlivé příjemce pošty číslo požadavku: 19 3 00101 strana 2 základních organizací, aby prověřili, zda v přiložených tabulkách jsou uvedeni chovatelé z jejich ZO, a pokud ano, aby tyto své členy informovali o tom, že mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jarmila Machová, v. r.                              Ing. František Krejčí, v. r.

předsedkyně                                                      tajemník

 

Příloha: