Příjem dotace 1.D je ohrožen u 6 649 chovatelů, SZIF vyzývá chovatele k nápravě nedostatků

18. 11. 2020

Český svaz včelařů, z.s. jakožto žadatel o dotaci 1.D podal 27.10.2020 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) souhrnnou žádost za téměř 52 tisíc chovatelů. V pondělí 16.11.2020 prostřednictvím datové schránky obdržel Český svaz včelařů od něj výzvu k doplnění a nápravě části požadavků, které podali koneční příjemci prostřednictvím svazu, a to do 3.12.2020.

Letos poprvé probíhá dotace 1.D přes SZIF. Letos poprvé jsou kontrolovány a srovnávány údaje chovatele uvedené v požadavku s jejich údaji uvedenými v ústřední evidenci (ÚE) včelstev vedené Českomoravskou společností chovatelů, a.s. (ČMSCH). Řádná evidence včelstev je podmínkou pro poskytnutí dotace 1.D. O poskytnutí dotace bude vydáno rozhodnutí a finanční prostředky obdrží koneční příjemci až v lednu 2021. Změn oproti dosavadnímu procesu administrace 1.D je víc než dost.

Výsledek porovnání údajů u osoby pověřené evidencí hospodářských zvířat ČMSCH v Hradišťku s údaji, které koneční příjemci uvedli do požadavku je následující:

Z 51 844 požadavků je 6 649 chybných.

SZIF po dohodě s MZe ČR vědom si toho, že administrace dotace 1.D probíhá letos odlišně od let minulých a bude ještě nějaký čas trvat, než si chovatelé zvyknou a přizpůsobí se, dává svou výzvou chovatelům, jejichž požadavky vykazují nedostatky, možnost tyto chyby napravit.

Není v silách sekretariátu ČSV, aby jednotlivé chovatele oslovoval a vyzýval k nápravě. O tom, zda chovatel patří mezi ty, jejichž požadavek vykazuje chyby nebo nesplnil podmínky dotace, svaz informuje těmito způsoby:

  1. Každá okresní organizace a základní organizace obdrží e-mailovou poštou tabulky s údaji chovatelů, které vyzve k nápravě.
  2. Prostřednictvím CISu (na jeho nástěnce) jsou informováni funkcionáři, kteří v něm pracují, mají kontakty na chovatele - na naše členy. Mohou je tak vyzvat k opravám a doplněním.
  3. Na našem webu tímto článkem se upozorňují chovatelé, aby si zkontrolovali v přiložených tabulkách, zda jejich požadavek byl bezchybný nebo ne, a podle toho se zachovali.
  4. Článek s upozorněním pro chovatele vyjde též v časopise Včelařství č. 12/2020.

Je třeba, aby se chovatelé sami starali o to, zda nejsou v seznamech mezi těmi hříšníky, a nečekali, jestli je někdo z našich funkcionářů nebo pracovníků sekretariátu obešle, osloví, obtelefonuje nebo jinak upozorní. Není to v našich možnostech v tak krátké době, do kdy mají být chyby napraveny, zajistit kontakt s každým chovatelem. Proto upozornění na výzvu SZIF k nápravám uveřejňujeme více způsoby doufaje, že informace se tak snáze dostanou k příslušnému adresátovi.

Výzva SZIF k nápravě nedostatků a tabulky s registračními čísly chovatelů, kteří v rámci dotace 1.D vykázali chyby, jsou přílohou tohoto článku. Jakého konkrétního chovatele se výzva týká, lze zjistit právě podle registračního čísla chovatele a příslušnosti k základní organizaci. V rámci ochrany osobních údajů nemůžeme zveřejnit jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště a další údaje, které tabulky zaslané SZIFem samozřejmě obsahují. Pokud v tabulkách chovatel najde své registrační číslo nebo si je vědom, že neprovedl aktualizaci hlášení k 1.9. nebo nechal svou evidenci zaniknout nebo žádnou registraci neměl a nemá, nechť urychleně provede příslušnou nápravu. Pokud si není jist, může si ověřit u své ZO nebo na sekretariátu svazu, zda se ho výzva týká. Podrobnosti k předepsaným hlášením do ÚE je k dispozici na webu ČMSCH, a.s. - https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/vcely/.

Chyby nutné napravit v evidenci včelstev u ČMSCH (oprava probíhá mimo sekretariát ČSV):

  • 6 009 chovatelů nemá letos k 1.9. aktualizované hlášení počtu zazimovaných včelstev
  • 587 chovatelů v ÚE již není, evidence z důvodů jejich nečinnosti zanikla
  • 10 chovatelů v ÚE nejsou a nikdy nebyli

Chyby nutné napravit prostřednictvím ČSV (sekretariát jednotlivě chovatele vyzve k nápravě):

  • 34 chovatelů nepřiložilo k požadavku Potvrzení o umístění včelstev
  • 8 chovatelů nad 150 včelstev nemá v pořádku Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis
  • 1 případ se týká nedostatku v požadavku u nezletilého žadatele

Pokud někdo z chovatelů uvedených v tabulkách bude přesvědčen, že vše splnil a je v seznamu bezdůvodně, musí komunikovat se SZIFem, oddělení včelařských opatření, které výzvu vydalo.

Je zřejmé, že jde o komplikaci a další administrativní zátěž pro svaz a naše organizační jednotky ve vyřizování 1.D, ale vězte není to chyba svazu, ani SZIFu, ani ČMSCH, ale chovatelů, kteří hlášení do ÚE, jak se zdá, neberou vážně.

A to jsme se zatím nedostali k opravám v ÚE, které se týkají jen drobných nepřesností ve jméně, v adrese, v rodném čísle, v čísle parcely apod. (většinou chyby v psaní). Těch je cca 1 500 a budou muset být opraveny v příštím roce tak, aby všechny údaje v ÚE při porovnání s údaji na požadavku pro dotaci 1.D 2021 byly v souladu. Buďte proto prosím pozorní při kontrole „hlášenek z Hradištka“ a vyplňování požadavků. Ušetříte sobě i nám mnoho zbytečných problémů.

Přílohy:

Mgr. Jarmila Machová