Nová smlouva o úrazovém pojištění členů ČSV byla podepsána

8. 4. 2021

Členství v Českém svazu včelařů přináší svým členům řadu výhod. Jednou z nich je úrazové pojištění. Toto pojištění zabezpečuje Český svaz včelařů na základě svých stanov již více než 55 let. V souvislosti s tím, že ČSV uzavřel novou pojistnou smlouvu, je dobré si zopakovat, komu a za jakých podmínek pojištění slouží. Pro nové členy to možná bude zcela nová informace a pro ty stávající osvěžení paměti.

 

Trocha historie

Je třeba říci, že tuto výhodu mají členové svazu již od roku 1965 na základě pojistné smlouvy tehdy s Československou pojišťovnou. Samozřejmě se změnou ekonomických i politických podmínek došlo v průběhu let k odpovídajícím změnám tohoto pojištění. Nová smlouva byla uzavřena v roce 1994 pod číslem 37-9771. Tato smlouva byla s příslušným komentářem uveřejněna v příloze časopisu Včelařství č. 9/1996. K 1. lednu 1998 byla pak změněna dodatkem.

Dne 20. 12. 2000 byla s účinností od 1. 1. 2001 na základě iniciativy Českého svazu včelařů s Českou pojišťovnou, a.s., uzavřena nová pojistná smlouva o úrazovém pojištění č. 79995053-10. Při zachování výše pojistné částky se podařilo dosáhnout nemalých zvýhodnění pojistného plnění. Došlo k navýšení výplat pojistných částek na dvojnásobek a ke sjednocení pojistných částek pro všechny členy bez rozdílu věku. To znamená, že i členové včelařských kroužků byli pojištěni ve stejném rozsahu jako členové svazu. Výchozí částka, ze které se vypočítávalo pojistné plnění za trvalé následky příslušným procentem, bylo zvýšeno z 50 tisíc na 100 tisíc korun. Česká pojišťovna taktéž akceptovala požadavek ČSV na zvýšení provize za prvotní přípravu dokladů ze 4 % na 10 %. Od roku 2000 prošla pojistná smlouva dalšími změnami, které zlepšily pojistné podmínky dětí a mládeže ve včelařských kroužcích.

Vzhledem k tomu, že smlouva již byla starší než dvacet let, požádali jsme pojišťovnu o uzavření pojistné smlouvy nové, která by dále zlepšila podmínky pojištění pro naše členy. Na základě návrhu nové smlouvy došlo k dohodě a pojistná smlouva s Generali Českou pojišťovnou, a.s., byla podepsána 29. března 2021. Principy pojištění změněny nebyly, jen došlo k navýšení rozsahu nároků, přibyly další přílohy – prohlášení pojištěného a prohlášení zákonného zástupce pojištěného, a změnila se doba platnosti. Smlouva je uzavřena na rok s tím, že pojištění nezaniká, pokud účastník smlouvy šest týdnů před koncem pojištění nesdělí druhé straně, že na dalším pojištění nemá zájem. Jinak se prodlužuje za stejných podmínek opět o rok.

 

Pojištěné osoby

Pojištěni jsou všichni řádně registrovaní členové ČSV starší deseti let a osoby do osmnácti let včetně, organizované ve včelařských zájmových kroužcích.

Pojištění se nevztahuje na rodinné příslušníky člena ČSV, kteří mu při včelařské činnosti pomáhají, ale členy svazu nejsou.

 

Rozsah pojištění

Pojistná smlouva kryje úrazy, které vzniknou při výkonu včelařské činnosti vyplývající z členství a v souladu se stanovami svazu, včetně cest z bydliště nebo pracoviště k těmto činnostem a zpět. Jde o úrazy, které člen utrpí vykonáváním včelařských prací, tedy zejména sbírání roje, krmení, prohlídka, převážení včelstev apod. Dále se za včelařský úraz považuje i takový, k němuž dojde při cestě na členskou schůzi nebo přednášku, školení, léčení nebo za účelem zjištění škod pro účely svépomocného fondu a jiné cesty související se členstvím ve svazu. Pojištěni jsou i členové, kteří mají svá včelstva umístěna mimo své bydliště a jezdí za nimi. Nerozhoduje, zda jezdí ze svého bydliště, či pracoviště. Je však důležité, aby cesty tohoto druhu byly v přímém směru, nikoliv s nějakou neodůvodněnou oklikou. Za včelařský úraz je považován také úraz, který si člen přivodí při práci na cirkulárce nebo hoblovce při výrobě rámků nebo jiných pomůcek a včelařských předmětů.

Pojistnou událostí podle této pojistné smlouvy je úraz pojištěného, ke kterému dojde při vykonávání výše uvedených včelařských činností a který zanechá trvalé následky. Dále je sjednáno, že pojistitel bude plnit i za následky působení imunotoxických látek v případech, kdy po píchnutí včely došlo k alergickému šoku a smrti pojištěného. Pro členy včelařských kroužků pojistitel platí navíc i za dobu nezbytného léčení v souvislosti s úrazem.

 

Plnění pojistitele

Povinnost pojišťovny k poskytnutí odškodnění neukládá každý včelařský úraz, ale jen ten, který buď zanechá trvalý následek, nebo způsobí smrt. Tím se výčet včelařských úrazů podstatně sníží, protože mnohé z nich se vyléčí a vyhojí bez následků, i když to někdy může trvat delší dobu. V případě úmrtí člena vyplatí pojišťovna pozůstalým 60 000 korun. V případě trvalých následků obdrží poškozený příslušné procento z částky 120 000 korun. Výše procenta záleží na rozsahu trvalých následků a na tom, jak jsou tyto následky ohodnoceny v oceňovacích tabulkách pojišťovny.

Pokud se týče členů včelařských kroužků, vyplatí pojišťovna za smrt následkem úrazu taktéž 60 tisíc korun a v případě trvalých následků podle jejich druhu a rozsahu příslušné procento z částky 120 tisíc korun. Navíc pojišťovna plní v případě členů kroužků i za dobu nezbytného léčení tělesného poškození úrazem procentem z částky 24 tisíc korun.

 

Pojistné

ČSV platí za člena včelařského kroužku do 18 let 7,60 Kč, za členy svazu ve věku nad 10 let 0,40 Kč za každé včelstvo, jehož je pojištěná osoba majitelem. Je nestandardní, že pojistné se odvíjí nikoli od pojištěných osob, ale od počtu včelstev, které byly členy svazu zazimovány v roce předcházejícím termínu platby pojistného. Logika věci spočívá v tom, že s počtem včelstev roste objem času stráveného včelařskou činností, čímž se zvyšuje pravděpodobnost vzniku úrazu.

Z vypočteného úhrnného pojistného na další pojistné období, tedy na další rok, si ČSV odpočte 10 % smluvní provize. Tuto provizi si svaz ponechává za to, že pojistné události administrativně připravuje pro likvidaci pojišťovnou.

Například pro rok 2021 zaplatil svaz pojistné v celkové výši 223 tisíc korun. Podle dlouhodobé statistiky však využíváme pojištění jen ze 65 %. Je proto škoda, že vlivem špatné informovanosti členů není tato pojistka více využívána a mnoho škodních případů není uplatněno.

 

Oznamování pojistných událostí

Pojistnou událost oznamuje pojistiteli osoba, která má právo na plnění. K tomu je nutné vyplnit formulář „Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu“ nebo „Oznámení pojistné události Úmrtí pojištěného“. Tiskopisy jsou k dispozici na všech pobočkách Generali České pojišťovny, a.s., nebo na jejich webových stránkách i na webu svazu. Formulář musí potvrdit ošetřující lékař. Je důležité, aby uvedl, že se jedná o úraz, který zanechá trvalé následky. Konstatuje-li lékař, že nepředpokládá trvalé následky úrazu, je zřejmě zbytečné žádat o pojistné plnění. K tomuto tiskopisu vystaví Základní organizace ČSV potvrzení, že poškozený byl v době pojistné události jejím členem, že k úrazu došlo v souvislosti s včelařskou činností (konkrétní popis činnosti) a že šlo o činnost, na kterou se vztahuje pojištění podle této smlouvy. Toto potvrzení podepíší dva funkcionáři příslušné ZO ČSV a tajemník ČSV. Doložení potvrzení ZO je povinné. Obdobně se postupuje i v případě úrazu člena včelařského kroužku, jen tedy s tím rozdílem, že k potvrzení ZO připojí svůj podpis samozřejmě vedoucí příslušného včelařského kroužku. Vyplněné formuláře s přílohami zašle osoba oprávněná na adresu sekretariátu RV ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

Důležitou součástí smlouvy zůstává povinná informovanost pojistníka o likvidaci jednotlivých pojistných událostí, tj. zejména zasíláním kopií rozhodnutí o přiznání pojistného plnění, jeho výši a datu výplaty na adresu svazu. K této informovanosti dává každý poškozený souhlas v rámci Prohlášení pojištěného. Formulář „Prohlášení pojištěného“ najdete na našem webu.

 

Potvrzení ZO ČSV (najdete jej také na webu svazu zde):

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Potvrzení

Potvrzujeme tímto, že přítel:

 

jméno a příjmení:………………………………………………………………………………

narozen:………………………………………………………………………………………...

bytem:…………………………………………………………………………………………..

je členem ZO ČSV:…………………………………………………………………………….

Úraz se jmenovanému stal v souvislosti se včelařskou činností, konkrétně při ……….

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dne :…………………………

 

 

……………………………………..                                                                              ……………………………………

předseda ZO ČSV                                                                                           jednatel ZO ČSV

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Evidence pojistných událostí:

Sekretariát ČSV vede evidenci pojistných případů, provádí prvotní kontrolu dokladů a odesílá je pojišťovně k vyřízení. Oznámení pojistných událostí, které jsou zaslány pojišťovně, aniž by byly zaevidovány a potvrzeny příslušnou základní organizací a pracovníkem sekretariátu RV ČSV, pojišťovna vrátí k doplnění. Sekretariát RV ČSV vede evidenci případů úrazů od roku 1994. Příčinou úrazů jsou většinou uříznuté nebo uhoblované články prstů při výrobě přířezů a pády při sbírání rojů nebo jiné práci se včelami. Výjimkou nejsou ani úrazy s následkem smrti. V jednom roce byly zaznamenány i tři smrtelné úrazy. Ale pozor, vždy musí jít o úraz nebo úmrtí následkem pobodání včelami. Úmrtí na stanovišti následkem infarktu není úraz. Průměrně je za rok vyřizováno 20 případů. Pokud byl škodní případ uplatněn řádně a včas, pojišťovna poskytne podle svých předpisů plnění. Vyřízení případu může být však časově náročné vzhledem k tomu, že některé trvalé následky je třeba posuzovat s určitým časovým odstupem.

 

Promlčení

Pojistná smlouva byla uzavřena podle ustanovení § 2827 a násl. občanského zákoníku. Promlčecí doba je tříletá. Práva na plnění z pojištění se promlčují nejpozději za tři roky. Promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za jeden rok po vzniku pojistné události. To znamená, že nároky ze včelařského úrazového pojištění mohou být uplatněny do čtyř let ode dne úrazu. Pokud se týká možnosti stavení běhu promlčecí doby, lze jej dosáhnout uplatněním příslušného práva u soudu. Pouhá výzva k zaplacení řádnému uplynutí promlčecí doby nezabrání.

 

Plnění v případě úmrtí pojištěného

Dojde-li ke smrti pojištěného, postupuje se podle § 2831 občanského zákoníku. Protože ve smlouvě není určen obmyšlený, tj. osoba oprávněná pro případ úmrtí pojištěného, je dědicem manžel pojištěného, není-li ho, tak děti pojištěného, není-li jich, tak rodiče pojištěného, a není-li ani jich, tak dědici pojištěného, přičemž jejich podíly jsou stejné.

 

Závěr

Možná se bude zdát, že plnění z naší pojistné smlouvy jsou nízká. Stejně tak jako příspěvky ze Svépomocného fondu ČSV, jejichž účelem je překlenutí tíživé situace člena svazu vzniklé následkem škody na včelařském majetku, i plnění z úrazového pojištění členů svazu má jen doplňkovou funkci. V současné době existuje mnoho úrazových a životních pojištění, která nabízí široká síť pojišťoven a která si uzavíráme na svou osobu sami, v jiných cenových relacích a většinou tak, abychom byli zajištěni my a naše rodiny pro případ ztráty schopnosti pracovat. Pokud by některý člen ČSV měl uzavřenu svou úrazovou pojistnou smlouvu, může nároky na odškodnění úrazu uplatnit i z této smlouvy.

Jestli si některý z našich členů po přečtení tohoto článku uvědomil, že v minulých čtyřech letech se mu stal úraz, který splňuje podmínky pojistné smlouvy, může ještě své nároky uplatnit.

 

Formuláře týkající se úrazového pojištění naleznete ZDE 

 

Mgr. Jarmila Machová