Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2018

11. 12. 2017

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán vydalo opatření obecné povahy, kterým se stanovila Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018. V ní jsou stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2018. Také určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu. Z obsáhlého dokumentu jsou po projednání v Komisi pro zdraví včel RV ČSV pro lepší orientaci včelařů uvedeny hlavně ty informace a povinnosti, které se týkají chovů včel.

Část I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu.

12. Včely

EpM 120 Mor včelího plodu –VyLa (BV) – monitoring

Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 5 letech od zrušení ohniska nebo ohnisek ve vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před pěti lety ohniskem nebo ochranným pásmem – tp znamená zrušená v roce 2013 a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli odebraný k tomuto účelu ze stanoviště včelstev (1 vzorek maximálně od 25 včelstev).

EpM 200 Hniloba včelího plodu – VyPr – klinické vyšetření

Všechna včelstva v ochranných pásmech kolem ohniska hniloby včelího plodu. Vyšetření se provádí 1x v průběhu 12-ti měsíců po likvidaci nemocných včelstev.

EpM 210 Hniloba včelího plodu – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření plástů v indikovaných případech na základě klinického posouzení. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpM 130 Mor včelího plodu – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x rpčně na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy včelích matek evidované v seznamu chovů vedeném chovatelským sdružením dle zákona č. 154/200 Sb.

EpM 300 Varroáza – VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti po podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů po provedeném podzimním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2018.

Tato výše uvedená laboratorní vyšetření v části I. provedená ve státních veterinárních ústavech a v laboratořích, kterým SVS vydala povolení k provádění veterinární diagnostické činnosti (Výzkumný ústav včelařský v Dole, Ústav veterinárního lékařství, v.v.i.), jsou plně hrazena ze státního rozpočtu.

 

Část II. Povinné úkony hrazené chovatelem.

18. Včely

ExM 110 Mor včelího plodu – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) od všech včelstev na stanovišti. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je datum odběru vzorku) a provádí se :

a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec

b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.

Pod tímto kódem uvedená vyšetření mohou provádět nejen výše uvedené laboratoře, ale i další s příslušnou akreditací (AGRO-LA, s.r.o.).

ExM 310 Varroáza – O (předjarní preventivní ošetření)

Na základě vyhodnocení intenzity varroázy na jednotlivých stanovištích se při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede preventivní ošetření u všech včelstev. Použijí se registrované léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2018.

V tomto kódu došlo z iniciativy ČSV ke zjednodušení praktického provádění, odpadlo povinné ošetřování včelstev s ohledem na výsledky vyšetření okolních stanovišť.

ExM 330 Varroáza – O (letní preventivní ošetření – kočující včelstva)

Preventivní ošetření všech kočujících včelstev se provede po 1. 6. 2018, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na kterém budou včelstva zazimována. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací.

ExM 340 Varroáza – O (podzimní preventivní ošetření)

Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích se provede v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu:

a) Přípravkem Varidol 125 mg/ml v souladu s příbalovou informací k jeho použití, nebo

b) jiným veterinárním léčivým přípravkem pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití.

ExM 400 Nosema – VyLa (PV) – parazitologické vyšetření

Vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včelstva na stanovišti v případě, že se jedná o registrované chovy včelích matek.

Pro pochopení nutnosti důsledně plnit všechny výše uvedené úkony je třeba si uvědomit důvody, pro které jsou „Metodikou kontroly zdraví“ stanoveny. Ministerstvo zemědělství v souladu s par. 44 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona na základě nákazové situace a jejího předpokládaného vývoje a se zřetelem na zvláštní veterinární záruky požadované v souvislosti s mezinárodním obchodem se zvířaty a jejich produkty stanovuje, které programy ozdravování zvířat, povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, se provádějí v příslušném kalendářním roce, a to včetně podmínek a lhůt k jejich provedení. Zároveň určuje, které z nich a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu.

Do opatření obecné povahy, kterým byla stanovena Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2018 a jeho odůvodnění je možné nahlédnout u správního orgánu, který ho vydal (Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00). Je zveřejněno i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství, dále i na úředních deskách SVS a KVS, a to s povinností umístění po celý kalendářní rok.

Řádné zabezpečení provádění vyšetření a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví zvířat patří k základním pilířům ochrany zvířat před vznikem a šířením nakažlivých nemocí mezi zvířaty. Se správnou chovatelskou praxí tvoří jednotu, bez které se nyní ani v budoucnosti chovatelé neobejdou. Důležité je vědět, že zodpovědnost za splnění všech úkonů je ze zákona na chovateli včel. Ale ze zkušeností víme, že nejlepších výsledků se dopracujeme koordinovaným přístupem, tedy v úzké součinnosti mezi chovateli a organizacemi sdružujícími včelaře.

Plné znění metodiky naleznete zde

11.12.2017

MVDr. Jan Krabec

předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV