Český včelařský program pro r. 2020 – 2022 v Bruselu schválen

18. 6. 2019

Právě vyšla zpráva o schválení včelařských programů zemí EU. Současně vyšla k tomuto rozhodnutí i tisková zpráva EU. Níže předkládáme zkrácené znění obou dokumentů.

Evropská komise zvyšuje podporu pro včelařské odvětví v EU

Evropská komise poskytne 120 milionů € na včelařské odvětví v EU v průběhu následujících třech letech na podporu své základní roli v oblasti zemědělství a životního prostředí. Jde o nárůst o 12 milionů € ve srovnání s podporou poskytovanou na období od 2017 až 2019.

Komisař EU pro zemědělství Phil Hogan řekl: „Včelařství je důležitou součástí zemědělství a potravinářství EU. Pomáhá udržet pracovní místa v našich venkovských oblastech. Včely jsou také životně důležité pro udržitelnost našeho zemědělství a zdravého ekosystému. Společná zemědělská politika v součinnosti s ostatními klíčovými evropskými a národními fondy poskytuje silnější nástroje pro podporu tohoto odvětví.“

Podpora EU se bude vztahovat na vnitrostátní včelařské programy v období 1. srpna 2019 a potrvá do 31. července 2022. Tyto programy jsou navrženy na národní úrovni ve spolupráci s daným odvětvím s cílem zlepšit podmínky pro včelařský sektor a uvádění včelích produktů na trh. Opatření zahrnují například vzdělávání včelařů, boj proti nemocem včel nebo zlepšení kvality medu. V roce 2018 měla EU více než 17,5 milionu včelstev rozdělených mezi 600 000 včelařů. Včelařství je provozováno ve všech členských státech EU a Evropská unie je druhým největším světovým producentem medu.

V Bruselu 17. června 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyšlo v Úředním věstníku EU dne 14. 6. 2019:

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/974 ze dne 12. června 2019, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE schvaluje vnitrostátní programy na produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh pro včelařské roky 2020, 2021 a 2022 předložené Belgií, Bulharskem, Českem, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Německem, Španělskem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím. Příspěvek Unie k vnitrostátním programům uvedeným výše je omezen maximálními částkami stanovenými v příloze pro včelařské roky 2020, 2021 a 2022.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. června 2019.      Za Komisi Phil HOGAN, člen Komise

Česko (maximální příspěvek v eurech):

2020: 1 266 168 €

2021: 1 266 168 €

2022: 1 266 168 €

Mgr. Jarmila Machová