Zvýšené úhyny včelstev se musí hlásit krajským veterinárním správám

9. 4. 2019

V poslední době hodně chovatelů včel zjišťuje vyšší ztráty včelstev. Příčin bude pravděpodobně více. Průběh minulého roku byl totiž netypický a mohl se podílet na četných zátěžových faktorech, které včely bez uvážlivé a včasné pomoci včelařů nezvládly. Proto a právě nyní je na místě připomenout, jaké jsou veterinárním zákonem stanovené povinnosti chovatelů, související s tímto stavem.

Veterinární zákon v aktuálním znění v paragrafu 3, odst. 1, písm. c) zachoval zařazení včel mezi hospodářská zvířata. Podle paragrafu 4, odst. 1, písm. a), b), c) je chovatel povinen je chovat způsobem, v prostředí a v podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce, zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví. Chovatel také musí sledovat zdravotní stav těchto zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc. Dále musí bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění a plnit všechny jiné povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě určené v prováděcích předpisech. V paragrafu 5, odst. 2 veterinárního zákona je uvedeno, že chovatel, který chová včelstva, je povinen neprodleně po zjištění úhynu včelstev nad stanovený limit ohlásit tuto skutečnost krajské veterinární správě. Ve vyhlášce č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek je v paragrafu 5 stanoven limit zvýšené úmrtnosti včelstev, tedy přesahující 25 % z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti.

V praxi to znamená, že každý chovatel tyto nadlimitní úhyny musí oznámit místně příslušné krajské veterinární správě. Ta si od něho zjistí další vysvětlující informace. Po jejich posouzení rozhodne o dalším postupu, případně až o šetření na místě za účelem potvrzení nebo vyloučení nákazy.

Znalost a dodržování veterinární legislativy by měla být ukázkou odborné vyspělosti každého chovatele včel. Je třeba si uvědomit, že nesplnění výše zmíněných povinností může nejen ohrozit zdraví včelstev i na okolních stanovištích, ale bude také považováno za přestupek veterinárního zákona. A podle paragrafu 71, odst. 1, písm. a) tohoto zákona může být uložena pokuta za neohlášení nadlimitních ztrát včelstev do výše 20 000 Kč fyzické osobě, a podle paragrafu 72, odst. 1, písm. a) právnické osobě do výše 300 000 Kč. Tak pozor, lidská liknavost a neznalost zákona se neomlouvá!

MVDr Jan Krabec,

předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV