Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / Zdraví včel

Zdraví včel

Stanovisko SVS k uznávání výsledků vyšetření včel a následným dopadům při jejich přesunech naleznete zde

 

Varroáza 2017 - mimořádná veterinární opatření

Na úřední desce SVS bylo 23. 3. 2017 vyvěšeno Nařízení státní veterinární správy k mimořádným veterinárním opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel https://www.svscr.cz/uredni-deska/.

Příloha: MVO varroáza 2017 Č. j. SVS/2017/005393-G zde

Info Státní veterinární správy zde

Výklad k nejasnostem MVO 2017 zde

Celý článek naleznete zde

 

Ceník a distribuce léčebných přípravků pro ČR - 2017

Zveřejňujeme Ceník a distribuci léčebných přípravků pro ČR pro rok 2017 Výzkumného ústavu včelařského v Dole.
Ceník najdete zde
 
 

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou)

naleznete zde

plné znění metodiky z portálu MZe eAGRI

 

Seminář veterinárních lékařů se konal v Nasavrkách.

V úzké součinnosti mezi ÚS SVS ČR a ČSV, z.s., se konal v Nasavrkách ve dnech 7. a 8. června 2016 seminář úředních veterinárních lékařů zabývajících se nákazami včel a laboratorních pracovníků SVÚ provádějících kontrolu napadených včel.

Celý článek o semináři najdete zde.
 
 

Seznam akreditovaných výrobců mezistěn

 
Na základě informace SVS zveřejňujeme oficiální seznam výrobců mezistěn registrovaných SVS a tudíž i jí dozorovaných.
 
Zpracováno podle údajů získaných ÚS SVS ČR.
 
Seznam najdete zde.
 

Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku. Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR. Díky aplikaci lze zjistit, jaký léčebný režim byl letos na základě výsledků vyšetření zimní měli pro rok 2016 v daném místě nařízen. Mapa umí zároveň zobrazit informace o počtu stanovišť a včelstev v každé obci a porovnat hustotu zavčelení ve zvoleném regionu, což pomáhá včelařům zvolit nejúčinnější opatření k tlumení intenzity varroázy v průběhu roku nad rámec nařízeného ošetření.

Nová aplikace je dostupná zde.

Celý dopis najdete zde.
 

Varroázy je letos méně než před rokem

Zdravotní stav tuzemských včelstev je z pohledu nákazy varroázou, která každoročně způsobuje včelařům citelné ztráty, letos výrazně lepší než v loňském roce. Z výsledků vyšetření je patrné, že počet včelstev s vysokým obsahem roztočů se meziročně snížil z loňských takřka 20 procent na necelých sedm procent. V souladu s tímto trendem naopak na více než dvojnásobek vzrostl podíl vzorků zcela bez roztočů. Zatímco před rokem dosahoval 22 procent, letos představoval polovinu odebraných vzorků. Nutno podotknout, že loňský rok byl, co se varroázy týče, jedním z nejhorších v historii.

Celý článek SVS najdete zde.

 

Nařízení státní veterinární správy

 
Státní veterinární správa nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel mimořádná veterinární opatření.
 
 
 

 

Zpráva o proběhlých seminářích pro zdravotní referenty OO a ZO ČSV

   V lednu a v únoru 2016 se uskutečnilo v jednotlivých krajích celkem 13 seminářů pro zdravotní referenty OO a ZO ČSV. Byly zaměřené na základní zdravotní problematiku včelstev, nákazovou situaci v ČR a v daných krajích, veterinární legislativu a povinnosti z ní vyplývající, metodiku kontroly zdraví pro letošní rok a na otravy včel. Vysvětlena byla také základní náplň činnosti zdravotních referentů OO a ZO ČSV, včetně zásad hromadného zajišťování veterinárních léčebných přípravků.  Pozornost byla věnována i důvodům, které vedly k podávání objednávek k vyšetření zimní měli na varroázu s použitím CISu.

   Ve formě Třináctera obdrželi všichni účastníci písemný přehled činností, které by měly být funkcionáři v jednotlivých čtvrtletích provedeny.

   Takto zaměřené odborné semináře se konaly bezprostředně po sjezdovém roce na základě doporučení KZV pro RV ČSV. Cílem bylo především seznámit zejména nově zvolené funkcionáře, se zásadami péče o zdraví včelstev a sjednotit postupy, které se v praxi na různých místech ČR někdy odlišují. V této souvislosti je třeba zmínit jednu nepříjemnost, která nastala v poslední fázi příprav. Předsjezdové PRV stanovilo ze svých řad garanty pro jednotlivé semináře. To byl a je běžný postup. Někteří z nich však v reakci na výsledek voleb odmítli další spolupráci a na poslední chvíli se musela najít náhradní řešení.  Překonání těchto potíží se však vyplatilo, počty účastníků i jejich aktivní zájem o tom svědčí.

Organizačně semináře zajistilo SOUV a  VVC, o.p.s. Nasavrky ve spolupráci s KKV a některými OO ČSV.  Přednášejícími byli nejen členové KZV, ale také pracovníci VÚVč , SVS a KVS. Rozsáhlá problematika byla vysvětlována podle jednotných a předem připravených prezentací.

   Ačkoliv semináře byly časově poměrně dlouhé, zájem o projednávaná témata byl po celou dobu konání velký. Za přínosné je třeba považovat, že účastníci měli možnost osobně poznat inspektory KVS, kteří také společně s ostatními přednášejícími na místě odpovídali na konkrétní dotazy.

   Vyskytly se i návrhy, aby se podobné semináře, zaměřené na zdraví včelstev a související okolnosti, konaly i v příštích létech. To může být důvodem k zamyšlení.  Ale zejména první část programu seminářů byla pojata formou základní orientace v dané problematice. Při velkých počtech účastníků v některých místech konání nebylo technicky možné zajistit dobrou viditelnost jednotlivých promítaných názorných snímků pro všechny přítomné. Toto široké téma je vhodnější zařadit, raději rozděleně, do samostatných přednášek v ZO a OO ČSV, tedy s menšími počty posluchačů. A také je třeba přihlédnout k finanční náročnosti těchto akcí. Počty účastníků podle jednotlivých krajů a vynaložené prostředky vyplývají z následujících tabulek, zpracovaných odborným oddělením sekretariátu ČSV a pracovnicemi SOUV Nasavrky.

10.3.2016

Za KZV RV ČSV předkládá MVDr Jan Krabec, předseda

Celou zprávu najdete zde.

 

 

II. Mezinárodní seminář k tlumení moru včelího plodu


Dne 25.2.2016 se konal v Bratislavě II. Mezinárodní seminář k tlumení moru včelího plodu.

   Tradici těchto setkání inicioval ČSV před několika roky v součinnosti se SZV, SVS ČR a  ŠVPS Slovenské republiky. V rozmezí 2 až 3 let se střídavě tyto semináře konají na území obou sousedících republik. Původním záměrem byly hlavně výměny informací o výskytu moru včelího plodu a o tlumení této nákazy v obou zemích, zejména v příhraničních oblastech mezi Českou a Slovenskou republikou. Odborné referáty zabývající se zdravím včelstev byly a jsou vždycky doplňovány o poznatky související, nejčastěji  zaměřené na kvalitu a hygienu medu a výsledky laboratorních rozborů kontrolních vzorků.

    Letošního semináře se zúčastnili za ČSV zástupci P RV, komise pro zdraví včel RV ČSV, funkcionáři  OO ČSV a KKV z území při naší hranici se Slovenskou republikou. Obdobně byli zastoupeni také pracovníci  SVS , SVÚ Olomouc a jako přednášející vystoupil ing. Titěra z VÚVč  Dol.

    Náplň jednotlivých přednášek vyplývá z níže uvedeného programu.

Pozvánka s programem.

   Pro naše zástupce bylo velmi přínosné vysvětlení , jak jsou slovenskou veterinární správou a SZV vzděláváni , využíváni  a financováni tzv. asistenti veterinárního lékaře (obdoba našich prohlížitelů). V současné době v souvislosti s novelizací veterinárního zákona a navazujících předpisů usiluje ČSV o umožnění jejich využívání právě při šetřeních nákaz včel u nás v případě aktuální potřeby.

   Při podobných akcích jsou velmi přínosná osobní setkání pracovníků z jednotlivých odborných pracovišť. Neformální zájem o řešení různých problematik a ověřování používaných postupů projevili odborníci z obou zemí.

   Letošní seminář v Bratislavě byl velmi dobře připraven a organizačně zajištěn. Pravděpodobně za dva roky bude na české straně při jeho pořádání udržet vysokou odbornou i společenskou úroveň.

7.3.2016

MVDr Jan Krabec,

předseda KZV RV ČSV

 

Seznam soukromých veterinárních lékařů

 
Seznam soukromých veterinárních lékařů, kteří nabízejí pomoc při činnostech spojených s chovem včel najdete zde.
 
 

 

Veterináři a zdravotní referenti OO opět v Nasavrkách

 
Veterináři a zdravotní referenti OO opět v Nasavrkách Jako každý rok se i letos ve dnech 23. a 24. 2. 2016 sešli zdravotní referenti OO a inspektoři z krajských veterinárních správ na společném semináři. Účastníci byli rozděleni dle krajů na dva běhy. Účast byla požehnaná. Celkem se zúčastnilo 54 okresních referentů a 79 inspektorů veterinární správy. Sérii přednášek zahajoval MVDr. Martin Pijáček ze Státního veterinárního ústavu v Olomouci a přítomné seznámil s výsledky vyšetření vzorků zimní měli na varroázu, kde byly mimo jiné prezentovány i postřehy k vyplňování žádanek na vyšetření přes CIS. MVDr. Pavel Texl se zabýval nákazovou situací v chovech včel a veterinární legislativou. MVDr. Eva Patrasová shrnula registraci a schvalování provozů na zpracování medu, zásady dovozu a obchodování a seznámila nás s monitoringem reziduí CL. K diagnostice moru včelího plodu v terénu přispěl svými poznatky Doc. MVDr. Juraj Toporčák, Ph.D. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích. Závěrem Ing. Dalibor Titěra, CSc. přednášel o včelím vosku a o prokazování falšování parafínem. Sami vidíte, že program byl přínosný a zajímavý. Někteří z těchto přednášejících byli osloveni, aby své výstupy uveřejnili ve formě článku v časopise Včelařství. Máte se na co těšit.
 
Ing. Nikola Grätzová
Odborné oddělení
 
Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo