Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / O svazu / Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrové řízení na funkci jednatele

společnosti Včelpo, spol. s r.o.

 

Český svaz včelařů, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Včelpo, spol. s r.o. 679 01 Obora 108, p. Skalice nad Svitavou, IČ: 46981853.

 

Charakteristika společnosti:

Společnost Včelpo, spol. s r.o., je společností, jejímž jediným společníkem je Český svaz včelařů, z.s., se sídlem v Praze 1, PSČ 115 24, Křemencova 8.

Společnost byla založena především za účelem provádění služeb členům svazu v oblasti zpracování vosku na mezistěny, zpracování včelích produktů. Společnost se nachází ve složité finanční situaci. Musí splácet závazky vzniklé ze sankcí dozorových orgánů.

Výkon funkce jednatele (včetně řídící funkce ve společnosti - tedy jednatel, zároveň ředitel) bude probíhat na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele.

Způsob jednání za společnost:

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně v souladu se zakladatelskou listinou

Místo výkonu funkce:

679 01 Obora 108, Skalice nad Svitavou

Odměna za výkon funkce je smluvní.

Ubytování není zajištěno.

Datum nástupu do funkce:

01.07.2017, nebo dle dohody.

Jednatele jmenuje valná hromada společnosti (Předsednictvo RV ČSV, z.s.)

Požadované obecné předpoklady:

•plná svéprávnost

•státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

•bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s podnikáním a se správou majetku, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

•neexistence překážky provozování živnosti

•výborná znalost českého jazyka

Požadované kvalifikační předpoklady:

•minimálně ukončené středoškolské vzdělání

Další požadované předpoklady:

•orientace v předpisech upravujících činnost společnosti s ručením omezeným

• znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí

• orientace a znalosti v oblasti podnikání

•umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

•znalost práce na PC

•řidičský průkaz sk. B

Dále výhodou:

•manažerská praxe v řízení výhodou

•praxe s řízením kolektivu či pracovních týmů výhodou

• vzdělání ekonomického zaměření

• znalost problematiky činností, ve kterých společnost podniká - potravinářství

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

•31.05.2017 do 14:00 hod.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce s nápisem „Výběrové řízení na jednatele Včelpo spol. s r.o. – NEOTVÍRAT“ buď osobně, nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na podatelnu Českého svazu včelařů, z.s., na adresu Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

V první polovině června proběhnou osobní pohovory s vybranými uchazeči.

Náležitosti přihlášky:

•jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis

•strukturovaný profesní životopis opatřený podpisem s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech se vztahem k činnosti jednatele

•koncepce řízení společnosti Včelpo, spol. s r.o. (v rozsahu max. 4 stránky A4).

•výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

•čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno trestní stíhání

•ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

•souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- odborné znalosti a dovednosti

- termín možného nástupu do funkce

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu a nepřijmout nabídku žádného uchazeče bez udání důvodu. Případné dotazy k výběrovému řízení zodpovíme na e-mailu: info@vcelarstvi.cz

Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo