Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / Dotace / Krajské dotace

Krajské dotace

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů. Zde pouze základní přehled získaných údajů na rok 2017.
 

Středočeský kraj

Středočeský kraj se snaží se podpořit včelaře ve svém regionu dotacemi směřovanými do včelařství, a to zejména prostřednictvím Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství (oblasti podpory Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře a Podpora včelařství – aplikace léčiv proti varoáze).

Více informaci naleznete zde

 

Liberecký kraj 

Jeden milion korun na nové úly, včelstva, včelí matky, ochranné včelařské pomůcky, včelařské vybavení (s výjimkou toho na zpracování medu a vosku) i opravy či rekonstrukce a výstavby včelínů znovu rozdělí Liberecký kraj ze svého dotačního fondu.

Celý článek naleznete zde

 

Plzeňský kraj 


Účelem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.
 
Žadatelem o dotaci může být právnická osoba (PO) – spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (resp. občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s ohledem na ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb.), v územní působnosti Plzeňského kraje (dále jen „žadatel“), který: a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci, a b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji, evidovaných podle zvláštního právního předpisu. Konečným příjemcem dotace (resp. finančního příspěvku) na nástavkové úly, pomůcky a vybavení budou začínající a stávající včelaři, včelařící ve správním obvodu Plzeňského kraje, dle čl. 7. těchto pravidel. Příjemcem dotace na administraci a realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev (mor včelího plodu, varroáza) bude žadatel.
 
Žádosti lze podávat od 1.3.2017 do 8.3.2017.
 
 
Více informací naleznete zde
 
 

Ústecký kraj

Ústecký kraj podporuje začínající, tak i stávající včelaře v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 (dále jen „Program“), jehož součástí je právě oblast podpory včelařů na území Ústeckého kraje.

Více informací najdete na webových stránkách Ústeckého kraje zde

 

Karlovarský kraj


Dotace jsou poskytovány za účelem stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby rostlin. Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
 
Více informací naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje zde
 
 

Královéhradecký kraj


Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu Praktické  péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty je 1 000 000,-. Lhůta na podávání žádostí je do 24. 3. 2017.
 
Více informací naleznete zde
 
 

Pardubický kraj


Rada Pardubického kraje schválila dne 21. 11. 2016 svým usnesením R/46/16 dotační program "Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017"Příjem žádostí na předepsaném tiskopise je v termínu od 4.1.2017 do 31.1.

Více informací naleznete na webových stránkách Pardubického kraje zde

 

Jihočeský kraj


Specifickým cílem podopatření dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny - Část podopatření 2.B Podpora včelařů je podpora včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup nových úlů včetně vnitřního vybavení s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva a podpora stávajících včelařů, jejichž včelstva byla utracena na základě rozhodnutí KVS o zdolání nebezpečné nákazy MVP.
 
Více informací naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje zde
 
 

Kraj Vysočina

 
O dotace v oblasti podpory včelařství lze zažádat v vdotačním programu Zemědělské akce 3/2017 (ZZ01991).
 
Více informací naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina zde
 
 

Olomoucký kraj

 
Cílem dotačního "Programu na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017" je podpora včelařství v Olomouckém kraji. Účelem je zejména podpora zájmu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje a obnova včelstev zlikvidovaných na pokyn orgánů Státní veterinární správy, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny Českého svazu včelařů, z. s.
 
Více informací naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje zde
 
 

Jihomoravský kraj

Cílem "Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, podprogram Podpora včelařství JMK 2017" je podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí: 14.02.2017 - 28.02.2017; žádost bude k dispozici od 14.02.2017

Objem finančních prostředků: 3 000 000,-

Vice informací naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje zde
 
 

Zlínský kraj

Podporované aktivity v Programu: RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji

Rada Zlínského kraje schválila dne 12.12.2016 usnesením č. 1022/R26/16 program RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, jehož nedílnou součástí je Žádost o poskytnutí dotace.

V období od 30.12.2016 je na úřední desce a v záložce DOTACE na stránkách Zlínského kraje zveřejněn Program a Vzor žádosti. Tento formulář žádosti slouží pouze pro Vaši informaci a není možno jej zasílat na Zlínský kraj.

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 1.2.2017 do 3.3.2017 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

Podrobné informace o Programu může žadatel získat zde


 

Moravskoslezský kraj

Nenalezeny žádné vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje pro oblast podpory včelařství v roce 2017.

 

 

 

 

 
 
Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo